Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

Een open brief is geen geheim. Toch is mijn open brief aan Paus Pius IX dat voor velen tot hiertoe geweest, omdat hij door mij, ten einde door den geadresseerde gelezen te kunnen worden, in de Latijnsche taal geschreven is. Hoogst aangenaam • zijn mij nu in verband daarmede twee zaken. Vooreerst dit, dat mijn Brief in de Latijnsche taal geschreven, aan zijne eerste bedoeling, juist daardoor beantwoord heeft. Immers, dat hij inderdaad door Piüs IX gelezen is geworden , al meenden velen ook ter goeder trouw dat de Opperpriester der Roomsche Kerk van zulke dingen geen notitie zou nemen, of dat men hem zulke ergernissen als van de Groninger Hoogleeraren en anderen niet eenmaal onder de oogen zou brengen 1), en al zagen daarom anderen met zekeren voornamen smaad op zulk geduldwerk neder 2) — dat

1) Zoo o. a. de WelEerw. Heer Brouwer, Predikant te Zwolle in „Geloof en Vrijheid" den brief der Groninger ^Theologen, benevens andere werkjes over het Concilie, en ook mijne Epistola besprekende; alsmede Prof. De Sanctis te Florence, de redacteur der „Echo della Verita, volgens zijne eigene aan mij gerigte verklaring.

2) Zooals de heel vriendelijke recensent in de Kerkelijke Courant op 't einde van October 69, sprekende over het hem onbegrijpelijke geduldwerk der Groninger Hoogleeraars, Ds. Smits, Dr. Capadose en anderen.

Sluiten