Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel in hoofazaak tot één komen, doch de verschillende kerkgenootschappen zullen toch blijven, 't zij om verschil in bijzaken, 't zij om de ongeloovigen die toch altijd er zijn zullen... en er zal wel altijd eene Roomsche kerk tegenover eene Gereformeerde zijn, en zoo verder... welnu dan heb ik tegenover deze uwe stelling niets dan de meest besliste ontkenning er van. Om die ontkenning te bevestigen, vermenigvuldigen zich voor mijne aandacht de heilsbeloften Gods soms ook in bedreigend gewaad. Jezus onder anderen sprak tot de sectenmannen van zijn tijd dit eeuwig onvergetelijk woord: Alle plante die mijn Hemelsche Vader niet geplant heeft zal uitgeroeid worden .... welnu op grond daarvan vraag ik u: Heeft God ze geplant alle die verschillende kerkgenootschappen, of door Christus slechts ééne ondeelbare ware kerk doen stichten ... en zullen alzoo de eerstgenoemde blijven, ja of neen? En wederom staat er geschreven dat de kennisse des Heeren de aarde zal bedekken als de wateren den bodem der zee . . . zoo dus dat er geen enkel plekje met God onbekend zal zijn evenmin als een enkel plekje droog is op den bodem der zee. Gods woord Mijn Lezer! weet dus ook in dezen niets van een half werk Gods doch wel van een volkomen , . . een volkomen historisch geloof ook dat aan het algemeen Zaligmakend nog vooraf zal gaan, want niet met de vreeze, doch wel met de kennisse Gods zal heel de aarde, nog voor den afval der laatste dagen vervuld zijn. Derhalve eenmaal . .. verhevene, dierbare gedachte! eenmaal nog in deze bedeeling de kerke Gods één groot geheel, zij het ook nog met onkruid onder het koren, ter voorbereiding echter om ook dat onkruid voor goed te bannen . . . eenmaal geene Prostestanten meer omdat er met de historische, dan algemeen erkende en begrepene waarheid der H. Schrift, geen dwaling meer zijn zal om tegen te protesteeren . . . eenmaal geen Roomschen meer omdat niet naar Rome maar naar Jerusalem, dat alleen beloften heeft, het geloofsoog zich heilbegeerig wenden zal . .. eenmaal alzoo geen Protestanten meer of Roomschen doch wel Katholieken, ja dan allen Katholieken, alle leden der

3

Sluiten