Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den.... opdat eenmaal in dien hemel zou ontbonden zijn al wat door u op aarde ontbonden is? Welnu dit alles is in 't reine als het maar overeenkomt met de H. Schrift. Laat ons daarom dit, stuk voor stuk, onderzoeken.

De geloovigen noemen u Heilige Vader. Jezus zelf echter, de Heer der kerk, sprak eenmaal tot zijne discipelen (Matth. XXIII vs. 9): „ Gij zult niemand uwen Vader noemen op de aarde: want één is uw Vader, namelijk die in de hemelen is." Derhalve is al dadelijk op te merken hoe reeds die naam van Vader of Paus in strijd is met den geopenbaarden wil van den Heer der kerk. . . . hoeveel te meer dus wel niet die van Heüige Vader!? Of zeg mij Eerwaardig Grijsaard! Is dit toch niet inderdaad een gruwel en eene heiligschennis ? Heeft niet Christus zelf den rijken jongeling die Hem goede Meester noemde (terwijl hij Hem toch als Zoon van God nog niet kende) met deze woorden bestraft: „Wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één namelijk God!" En zou dan u, een mensch van gelijke bewegingen als alle anderen, een zondaar, die alleen door de genade van Jezus behouden kan worden, zou dan u de naam toekomen van Heilige Vader? De Zoon van God heeft, zooals gij weet, in zijn laatste gebed (Joh. XVII, dat wij het Hoogepriesterlijk Gebed noemen) dien naam alleen aan God den Vader gegeven ... en Hem alleen komt die naam dan ook toe.

En de eer der kniebuiging? Wat lezen wij van Petrus die naar uwe meening de eerste Paus was? Toen hij het huis van Cornelius binnen kwam, liep deze hem te gemoet, en voor hem op de knieën vallende, aanbad hij...doch Petrus rigtte hem op, zeggende: „Sta op, ik ben ook zelf een mensch!" Het zou u tot eer verstrekken dat voorbeeld van Petrus te volgen, en zoo gij inderdaad zijn opvolger zijt Pms! zoo zal het pieus van u zijn zoo te handelen, want alleen in den naam van Jezus moet alle knie zich buigen dergenen, die in den hemel en op de aarde en onder de aarde zijn, en dat ter eere van God den Vader. Derhalve is ook dit — de kniebuiging — in den naam of ter eere van een mensch, een aardworm, een zondaar die zeker verloren

Sluiten