Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zietdaar Lezer! wat mij spreken deed van een vierkant, met de genoemde vier hoeken en vier zijden. Ach... en nog maar één stap is noodig om dit gebouw zoo vast te metselen, dat het inderdaad geheel versteend mag heeten. 't Is de dogmatiseering der Heiligverklaring»die het aanroepen der Heiligen verpligtend zal maken. God dank! is het zoo nog niet. Nog kan de leek nu als hij zich vrij genoeg gevoelt, of volgens de kerk als hij daartoe meer devotie heeft, met voorbijgang der Heiligen (evenwel niet altijd van moeder Maria, welke men toch van elke week één dag, en van elk jaar ééne maand moet geven,wat, zoover ik weet, geen Roomsche zou mogen of althans durven nalaten; doch anders met voorbijgang der Heiligen) regelregt tot God en Christus gaan. Och mogten velen van die vrijheid gebruik maken, zoolang die hun nog gelaten wordt, om in dien tijd, geve het de Heer, in dien God en Christus zooveel genade en zooveel liefde te leeren vinden, dat ze daaraan voor nu en eeuwig overvloedig genoeg hebben.... eene liefde, die Engelen voor hun stelt tot gedienstige geesten, eene liefde, die hun regelregt hoort en verhoort zonder eenig Middelaarschap of eenige Voorspraak, dan die des geheel volmaakten Zonde- en Doodverwinnaars; eene genade, die zich ook aan de Heiligen des hemels verheerlijkte bij hun te kort op aarde, die zich aan een ieder verheerlijkt op de tollenaarsgebeden, die de Heer wel weegt, doch zeker niet telt, zooals de boetedoenenden aan hun rozenkrans. Voorwaar... met Pater Hyacinthe zouden ze dan (zie mijne aanhaling van 'smans woorden in mijn eerste stukje) niet meer zeggen: „Ik ben wel van der Heiligen geslacht, doch niet van hun getal," doch veleer uitroepen: Neen, maar ook van hun getal, al sta ik ook niet met eene Maria, een Petrus en Paulus op de eerste classe... Christus maakt toch ook mij Heilig met alle zijne geloovigen door den H. Geest... ik behoor ook tot die Kerk, die Hij de hemelsche Bruidegom eenmaal zijnen Vader zal voorstellen als zijne uitverkorene Bruid, eene gemeente zonder vlek of rimpel.

Sluiten