Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo is nu ten tweede ook de biecht of de Schuldbelijdenis indien ik wel zie, mede als een gedurig Voorhof tot Avondmaalsviering der gedoopten en bevestigden, in het Allerheiligste, 't Uitwendig teeken is hier bloot in den persoon zeiven, zijne schuldbelijdenis door hoofdbuiging of met woorden, en niet, zooals de Roomsche Catech, meent De Absolutie, want deze is juist de inwendige zegen. Ook dit eindelijk is als Apostolische Verordening, later meer in bepaalde formen kerkelijke plegtigheid geworden, terwijl het geheel zich reeds grondvestte in een meer algemeen bevel van Jezus zeiven. (Matth. XVIII vs. 15—17).

En zoo dan ten slotte moest ook de krankenzalving, zie ik wel, voor die kranken als een Voorhof zijn om weder tot het Heiligdom te komen, ten einde daar met alle geloovigen te genieten al wat er te genieten valt. Wat nu de kenmerken aanbelangt: Een uitwendig teeken als derde tusschen den Bedienaar en den bediend wordende, is hier in de olie voorzeker aanwezig, doch niet (dit is juist de fout) tot inwendige heiliging, (het 2de kenmerk) maar tot uitwendige genezing, want voor de inwendige heiliging is het geloofsgebed dat ook de zalving heiligt, en het Avondmaal dat daarbij gewoonlijk den gedoopten wordt toegediend — terwijl alleen een fautieve vertaling van Jakobus V, vs. 14, hier aan verligting des kranken kan doen denken in plaats van aan oprigting. Door Jezus ingesteld schijnt het ook minder als wel (Mark. VI, vs. 3) door zijne Discipelen reeds tijdens Jezus leven, met zijne toestemming of op zijn bevel gecontinueerd als een reeds bestaand gebruik, naar gelang van omstandigheden (men denke aan den barmhartigen Samaritaan) meer natuurlijk of bovennatuurlijk, of wel die beiden te zaam vereenigd.

Dan we komen, als de Heer wil en wij leven, op dit en alle de Sacrementen in N°. 4 en 5 natuurlijk nog nader terug. Thans eindig ik weder met den wensch, dat de groote Insteller van Kerk en Sacramenten ook dit woord zegene, om alles, ook wat naam en faam aanbelangt, in deze allerwege meer te doen geschieden: Eerlijk en met orde!

Sluiten