Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer algemeen onderzoek, in de Roomsche Kerk, indien ik het wel heb, volledig onbekend, doch bij ons bekend als Voorbereiding tot het H. Avondmaal, en bestaande in de beantwoording van vier, door de Synode daartoe uitgeschrevene vragen. Door eene hoofdbuiging betuigen dan de leeken dat zij enkel en alleen steunen op het gezag der H Schrift, dat de zonden hun waarlijk leed zijn, dat zij steunen op de barmhartigheid van Christus, en dat het hun voornemen is van nu voortaan heiliger te leven gelijk zulks den gedoopten betaamt.

Dan helaas! ook hier komt al weder eene allertreurigste veelslagtigheid te voorschijn. Vele leeken toch en daaronder zelfs geloovigen (die maar geen vertrouwen kunnen stellen in eenig kerkelijk decreet na de beroemde en alom bekende synode van Dordrecht uitgevaardigd) willen zich aan dit onderzoek niet onderwerpen, en nogtans wordt hun het brood en de wijn des H. Avondmaals uitgereikt; ja zelfs vele Predikanten stellen die vragen niet eenmaal voor, of stellen er anderen of veranderden voor in de plaats. Zoo, indien ik wel zie, ontbreekt het in deze zaak én in de Herformde Kerk, én ook in de Roomsch-Catholieke, naar wij vroeger reeds waarnamen, aan alle vastheid en orde, van waar altijd en overal bij de Avondmaalsviering het treurig feit aanschouwd wordt dat niet alle de communicanten inderdaad vrome en ware Christenen zijn.

De allerwege zoo kranke Christelijke Kerk nu, die alzoo met de ligchamelijk gezonden doet... hoe zal zij handelen met de ligchamelijk kranken ? Wat de zalving aanbelangt... die schijnt in haren waren aard en strekking de. gansche Christelijke Kerk vergeten te zijn, alleen met uitzondering der Grieksche, die dus op dit punt inderdaad de orthodoxe mag heeten, zooals zij zich altijd en overal noemt. De Roomsche Kerk toch heeft van dit geneesmiddel voor kranken, een Sacrament voor stervenden gemaakt... en de Herformde Kerk heeft ook het geneesmiddel zelve verloren.

Ook tegenover de stervenden nu toont de gansche Kerk zich krank . . . ook in de ure des doods helaas! kan ik

Sluiten