Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leer, door de bedriegerij der menschen, door arglistigheid, om listiglijk tot dwaling te brengen; maar de waarheid betrachtende in liefde, allezints zouden opwassen in Hem, die het Hoofd is, namelijk Christus (Efeze IV vs. 11—15). Ik moet mij dus 'df zeer bedriegen Eerwaardige Pius! öf uw gezag moet een Apostolisch gezag zijn en wel dat hetwelk overeenkomt met dat van den eerste der Apostelen, den eerste onder evengeHjken; en het mag dus op geenerlei wijze een koninklijk gezag zijn, aan uitwendige pracht te herkennen. Zoo was het ten tijde van Petrus... zoo moet en hm het ook nu wederom wezen. Het kan zoo wezen, zeg ik, en waarom? Omdat, zoo ik mij niet bedrieg, het hedendaagsch Paus-Koninklijk gezag toch nog niet als een deel der*dogmatische leer is, zooals men dat noemt — of liever nog geen uitgesproken leerstuk, van waar dan ook deze questie geene materiëele doch een bloot formeele is. Maar als dat nu zoo is Eerwaardige Grijsaard! wat zal u dan beletten om heel dat gezag en al die wereldsche pracht af te zweerenP Wat zal u beletten zulks te doen op het aanstaande oeeomenisch concilie, voor allen oogen en ooren, als dan toch zoo doende de leer der Roomsch-Catholieke kerk onaangeroerd blijft'? Christus onze Verlosser wilde geen aardsche koning zijn, hoewel het volk van Israël Hem slechts tusschen de wereldsche koningskroon en het kruis de keuze liet, en heeft ook Petrus als aardsch koning niet aangesteld — dus voegt ook u het koningschap evenmin. Uwe koninklijke magt steunt dan ook eeniglijk en alleen op de wapenen der Zouaven... hoogst lofwaardige mannen voorzeker, maar toch voor eene veroordeelde zaak strijdende, doch zij steunt niet op een bevel Gods noch ook op den wil des Middelaars of de bedoeling des H. Geestes. Maar daarom dan ook vraag ik andermaal : Wat belet u toch die waardigheid met hare vele zorgen, die u en de gansche kerk meer schade dan voordeel aanbrengen, neder te leggen? Is het wel iets anders Eerwaardige Pius ! dan die trotschheid, die gij van nature met allen gemeen hebt, met welke wij als zondaars allen besmet zijn? Dit geslacht nu vaart niet uit dan door vasten en bidden,

Sluiten