Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gelijk gij nu het Paus-Koninklijk gezag moet verwerpen, zoo moeten wij het ware Apostolische gezag weêr terug veroveren.

Uit de straks aangehaalde plaats uit den brief van Paulus aan de Efeziërs volgt dat met dit Apostolisch gezag, ten naauwste is verbonden het Profetisch gezag, al verder het gezag des Evangelies of der gewijde geschiedenis, eindelijk het Herderlijk gezag.

Ten duidelijkste blijkt verder uit diezelfde plaats, dat de kerk al dit gezag noodig heeft, niet in een abstracten zin, doch zoo dat het wordt uitgeoefend door levende wezens, door menschen, de een met dit, de ander met dat gezag bekleed, en wel om dat doel te bereiken dat wij eens allen zullen komen tot de eenheid des geloofs, tot een volwassen man, tot de mate der volheid van Christus. Dat nu dat gelukkig tijdstip nog niet aanwezig is, dat Eerwaardige Grijsaard! behoef ik wel niet te herinneren. Maar daaruit volgt, dan ook dat we ook nog in onze dagen behoefte hebben aan Apostelen, Profeten, Evangelisten, Herders en Leeraars, We hebben behoefte aan Apostelen.... niet, zooals wij reeds zagen om het Christendom te stichten (dit toch is eenmaal geschied door de twaalf Apostelen des Lams, die daarom dan ook altijd eene geheel eenige plaats zullen innemen) doch om het eenmaal aldus gestichte Christendom te handhaven en uit te breiden, en met de dwalingen ook de dwaalgeesten en scheurmakers uit te bannen.

Waar zijn nu echter in de Herformde kerk die mannen, die in dien zin inderdaad Apostelen kunnen genaamd worden? Het Apostolaat duidt den hoogsten graad aan, evenals het Profetisch ambt den tweeden, het ambt van Evangelist den derden, en het ambt van Herder en Leeraar den vierden graad. De Sijnodale mannen zullen derhalve den naam van Apostelen waardig moeten zijn, en het Apostolisch ambt moeten bekleeden, zooals dan ook blijkt uit de Handelingen der Apostelen, Hoofdstuk XV. Wat echter verrigten de Sijnodale mannen tegenwoordig in de Herformde kerk? Handhaven zij in waarheid de Apostolische leer, of kunnen zij

Sluiten