Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

juist om te toonen dat dit zijn werk is en niet het onze, begon met dat herstel niet bij het hoofd maar bij de voeten d. i. bij de leeken — die leeken, die vroeger niets te zeggen hadden, doch die nu levende steenen kunnen aandragen om den Christustempel weêr te herstellen. Ge hebt, naar ik hoop, reeds begrepen wat ik bedoel. Gij begrijpt dat ik de vrije verkiezing gelijk men dat noemt, op het oog heb... na vele en velerlei lotwisselingen en moeijelijkheden eindelijk door de Sijnode ingesteld, zooals zij zelve dat (het moet tot hare eer gezegd worden!) hoewel door de tegenspraak en tegenwerking van velen gecontrarieerd, reeds lang te voren gewild had. "Wanneer de leeken dat willen, kunnen zij dus nu zeiven hunne ouderlingen, diakenen en predikanten kiezen — die ouderlingen en predikanten kiezen dan verder de Classicale besturen; de classicale besturen de Provinciale; en de provinciale besturen de Sijnode. Nu is het grootste aantal der leeken, Gode zij dank! nog orthodox en wil dus het Apostolisch Christendom. Zoo kan dus eenmaal wederom door deze herstelling van de voeten af, herstel ontstaan voor het hoofd zelve, en zal er weder eene Apostolische Sijnode zijn, welker leden wederom Apostelen van dezen tijd zullen kunnen genaamd worden, de Apostolische leer met alle kracht en magt handhavende, zeiven alleen op het gezag der allereerste Apostelen steunende. Om dat nu echter te verkrijgen, hebben wij allereerst behoefte aan een nieuw geslacht van Profeten... aan menschen m. a. w. die met Profetische oogen het toekomende voorzien, het verborgene ontdekken. De kerk heeft behoeften aan Profeten... niet aan dezulken, die tot dat ambt door menschen zijn aangesteld, of daartoe een zeker menschelijk patent ontvingen... maar aan Profeten van God zeiven gegeven, aan mannen die door alle leeken als Profetisch erkend worden, en dus als bestemd om met scherpziend verstand bekwame mannen, ook wederom met Profetischen geest bezield, als Candidaten te stellen voor een hoogeren rang, opdat zoo doende door de verschillende rangorden eindelijk ook de hoogste rangorde, de Sijnodale, hersteld worde na al de anderen. Zoo kan dus door een nieuw

10

Sluiten