Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mijn gevoel iets vaststaat dan is het dit, dat allereerst door oeeomenisch concilie onder uw vïKïrzitterschap, uit de kerkelijke wetgeving moet geligt worden de bepaling van dat allerellendigste coelibaat. waardoor de geestelijken zoo specifiek van de leeken worden onderscheiden, en waardoor er toch ook weder voor de geestelijken zeiven eigentiijk maar /es sacramenten bestaan, hoewel de kerk leert dat er zeven zijn™ terwijl gemeld coelibaat eindelijk, wat u niet onbekend kan wezen, de vruchtbare moeder is van zooveel misdaad en ellende, als ik in dezen brief niet nader beschrijven wil. Het verheugt mij daarom dat de leer van het coelibaat geen geproclameerd dogma is gij echter Pius de

Negende! zult allé weidenkenden verheugen, zoo gij het geheel uit de kerkelijke wetgeving wegneemt. Dan zal zich zelfs in den hemel nog die Egyptische bisschop Paphnutius verblijden— Mj die op het concilie van Nicaea het belet hééft dat de wet aangaande dié zaak toen niet reeds in al zijne gestrengheid is afgekondigd 1), hoewel hij zelf een aeer streng asceet was —dan zullen zich daar ook Gods engelen verblijden, die de reinheid en kuischheid beminnen dan zal zich daar Petrus verblijden, die zelf gehuwd was, en wien de hemelstem eenmaal vermaande: Wat God geheiligd heeft, zult gij niet gemeen maken... en hier op aarde zal er over dié zaak vreugde zijn bij alle léden der Griekséhe en der Herformde Kerk, ja ook bij velen leeken en geestelijken in uw eigen boezem. De leer der Kerk nn.... zij zal al weder door die concessie niet ontbonden, doch veeleer vervuld worden , want dan eerst (ik moet dit nogmaals herhalen).... dan eerst zullen er, juist zooals de kerkleer dat wil, voor allen zeven en geen zes sacramenten of kerkelijke plegtigheden zijn; indien althans door u bepaald

I) Hoezeer de kerkleer zich op dit punt ten kwade ontwikkelt heeft, om het Huwelijk, nog al een Sacrament, hoe men het ook tegenspreke, tot een onreine zaak te maken, blijkt o. a. uit eene Annotatie van den Trent. Catech. die beweert dat er datgene niet noodzakelijk toe behoort, wat er toch naar onze meening blijkens Genesis I vs. 2S noodwendig in ligt opgesloten.

Sluiten