Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt wat ge ook in uwe magt hebt, (want ook deze questie is meerendeels formeel) dat voortaan niet alleen het priesterlijke ambt doch alle ambten de kerkelijke wijding moeten ontvangen.

Een enkel woord moeten we ook nog spreken over de viering des H. Doops. We hebben reeds gezien, dat behalve het reine water, ook nog zout, olie en speeksel wordt gebezigd. Daardoor nu ontstaat ook in deze zaak een specifiek onderscheid tusschen geestelijken en leeken; want als een leek een stervend kind den Doop toedient met enkel water in den naam des Vaders, des Zoons en des H. Geestes, dan is die doop voldoende, ook al ware hij door een ketter bediend, mits het maar niet geschied zij spottenderwijze. Doch waarom zou het dan nu niet even voldoende zijn wanneer een priester het deed op dezelfde wijze? Ook deze questie komt mij dus voor eene formeele te zijn, en door het oeeomenisch concilie te behandelen, opdat ook in deze zaak het specifiek onderscheid tusschen leeken en geestelijken worde opgeheven.

Zoo hoop ik verder ook eene verandering, wat aangaat de bevestiging van lidmaten, op nog minder dan dertienjarigen leeftijd. Bij al de wijsheid en vroomheid die in u is, Pius! dit mag met langer zoo geduld worden. De kerkelijke mondigheid is van de burgerlijke mondigheid niét zoover verwijderd. Hier zeg ook ik met den Apostel Paulus: „Als tot verstandigen spreek ik: oordeel gij wat ik zeg"... en ik geloof en hoop dat gij, wat deze zaak aanbelangt, wel met ons zult instemmen.

Eveneens komt het mij voor dat er verandering noodig is in zake de biecht of de belijdenis van zonden, gelijk in deze zaak door verschillende lotswisselingen reeds vele dingen veranderd zijn. Ook hier toch stuit zij mij tegen de borst, die specifieke onderscheiding van leeken en geestelijken, die door de oorbiecht zoozeer gesterkt wordt, geensints daarentegen verminderd. Ik stem toe dat die oorbiecht nu en dan noodig kan zijn, en zoo de priester zijn ambt dan maar uitoefent als een eerste onder evengelijken, dan

Sluiten