Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

len wederkeeren om alleen God en Christus op 't hoogst te prijzen... en gij zult dan met een nederig gemoed daarna hun dank aanvaarden, en u gelukkig gevoelen door de alleraangenaamste overtuiging, die Jakobus op het einde van zijn Catholieken brief aldus heeft beschreven: „Die eenen zondaar behoudt van de dwaling zijns wegs, die zal eene ziel redden van den dood, en eene menigte van zonden bedekken."

Nog enkele woorden heb ik aan al hét geschrevene toe te voegen over de gewenschte herstelling eener waarachtige en plegtige eeredienst in de Herformde Kerk, en dan zal ik aan dezen langen epistel een. einde maken. Het is duidelijk dat deze herstelling der eeredienst zelve ten naauwste zamenhangt met de wederominvoering eener geregelde en plegtige viering der Sacramenten en verdere kerkelijke plegtigheden, waarover wij reeds gehandeld hebben.

Is toch dit geschied, dan zal nevens de leerdienst, gelijk men haar teregt noemt, en die bijna de eenige dienst is in de Herformde Kerk, als van zelve de dus genaamde eeredienst geplaatst worden. Wat de Sacramenten aanbelangt hebben wij dit reeds gezien, doch op welke wijze zal nu de overige dienst in de Herformde Kerk hersteld worden? Dan eerst Eerwaardige Grijsaard! zal zulks geschieden, wanneer de Herformden zullen begrijpen dat kerkelijke eeredienst in het algemeen niet hetzelfde is als Roomsch-Catholieke eeredienst — dat het hier het herstel geldt van de eeredienst der eerste Christenen en van de Apostolische gebruiken, waartoe b. v. behoort wat wij lezen Handl. XX: vs. 36 „En nederknielende heeft hij met hun allen gebeden;" en wanneer zij daarenboven inzien dat dit inderdaad het eenig geneesmiddel der kranke kerk is... het eenig geneesmiddel dat tot uitbanning van ketters en scheurmakers, beiden onder geestelijken en leeken proefhoudend zal bevonden worden. Mets toch is aan de pogingen van consequente naturalisten zoo vijandig, niets staat hun zoozeer in den weg dan

Sluiten