Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lidmaten der Kerk; als met kracht en geweld tot een neologisme of rationalisme, daaraan geheel vreemd, willende herleiden. 1) Wat dus weêr heroverd moet worden? 't is

eene plegtige en wezentlijke eeredienst, waarbij allen verpligt zijn om in de vergadering knielende God en Christus in waarheid te aanbidden; hunne zaak te handhaven in het vieren der plegtigheden; ter hunner eere te zingen. En hoe nu zullen alle deze dingen geschieden? Op geene andere wijze kan het gebeuren, als ik mij niet bedrieg, dan door eene herstelling der ambtelijke [ordeningen. Dan toch zullen de Apostolische voorschriften door eene Apostolische Sijnode worden uitgevaardigd — de Profetische bevelen, zooals reeds ten tijde der Oude Bedeeling plagt te geschieden, den verkeerden toestand der Kerk genezen — de Evangelisten dien naam inderdaad waardig zijn; en de Herders en Leeraars het Kerkelijk geloof aanhangen, zooals het zich dan ook in het kerkelijk rituëel zal openbaren. Och mogt die dag toch zeer spoedig aanbreken, die dag die niet een dag des toorns zal wezen maar van vreugde en blijdschap, de dag die de zoozeer gewenschte eenheid der gansche Christelijke Kerk zal herstellen. Doch om dat nader te brengen (gij Eerwaardige Pius! zult dit met ons eens zijn) kunnen wij slechts bidden en gelooven — welnu dan zij die gelooven, haasten niet, zij verachten niet den dag der kleine dingen, thans reeds voor aller oogen zigtbaar, doch zij verwachtten het als ontwijfelbaar zeker dat uit een klein wolkje als eens mans hand het geluid ontstaan zal van een overvloedigen regen.

Een en ander wat ik tot verklaring en verdediging dezer gewigtige slotsommen nü nog te zeggen heb, wil ik liever mededeelen aan het einde der nu volgende Slotrede, omdat daarbij ook de Aanteekeningen op dit laatste gedeelte uit den Latijnsehen brief zeiven zullen worden medegedeeld, Jk breng dus nu eerst met dankbaar gevoel aan mijnen 1) Eene noodzakelijke toevoeging tot dit gedeelte vindt men wederom aan het einde. (Aanteekening uit den latijnsehen brief.)

Sluiten