Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De korte slotrede van mijn schrijven aan Pius IX die ik thans den welwillenden lezer nog wil mededeelen, was van den volgenden inhond:

Aan het einde van dezen brief legt gij mij voorzeker de vraag voor.- Waar naar mijn oordeel dan toch wel in onze dagen de ware Kerk van Christus is te vinden is? Welnu, ik antwoord met vrijmoedigheid: Zij is als eene inwendige regtbank overgebleven in de gewetens, als eene uitwendige echter reeds lang gestorven en begraven. Daar nu evenwel onze Heere Jezus, de Behouder der Kerk, ook voor de kerkelijke zonden aan het kruis is gestorven en het zoenoffer heeft aangebragt, zoo zal die kerk ook wederom met Jezus opstaan, en wel op Zondag evenals Hij d. w. z. door het werk der ware geestelijken dat zij vooral op Zondag verrigten. De beginselen dier gezegende opstanding worden reeds allerwege aanschouwd.., i daar begint een geruisch te komen onder de doodsbeenderen, dat een wederkeerend leven aankondigt; ja reeds keeren ze weder, de zenuwen, het vleesch en de huid — derhalve nog wel maar uitwendige zaken, doch die de Kerk toch noodig heeft alvorens zij den Geest, het inwendig leven kan ontvangen; welke dingen allen door het Profetisme wor-

Sluiten