Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die Babelsche spraakverwarring, nu we in ééne en dezelfde kerk bijéén zijn? De Consequenten hebben daarom de kerk reeds verlaten en doen het nog... en dat allereerst immers, zooals de wetenschappelijke Pierson, en vroeger ook de scherpzinnige Zaalberg en anderen beleden hebben... allereerst om de Sacramenten en de kerkelijke plegtigheden, vervolgens om de liturgie, eindelijk ook om de leer. 1) Welnu, van Consequenties ben ik een vriend, hoewel ik vaak treurig ben over de consequente personen zeiven, die alles zoo op de spits voeren, ziende hoe zoodoende, zelfs de laatste eenheidsband, de doop in den naam des Vaders, des Zoons en des H. Geestes, de aanvang van het genadeverbond door hen verscheurd wordt. 2) Het komt mij daarom ook opmerkenswaardig voor, dat de hoogst bekwame Zaalberg, vroeger zulk een scherpzinnig bestrijder der Roomsche kerk, hetzelfde wat ik daar over het modernisme gezegd heb, eerst ook erkend heeft, doch dat hij nu beweert, dat uit de vrije verliezing: de eenheid der kerk, of althans een tijdelijk-wettige tweeslagtigheid ontstaat en ontstaan zal. Indien ik mij echter niet zeer bedrieg, is dat dan toch altijd eene eenheid of eene tweeslagtigheid, die op ethische grondslagen nooit wettig kan zijn; eene bloot uitwendige, doch die op geenerlei wijze ooit eene inwendige kan zijn of worden.

Doch daar is meer, wat ik ten tweede met het vermelde t. a. p. heb willen aantoonen, namelijk hoe in onze Kerk alleen door Gods genade, ketterijen en ketters, seheurmakingen en scheurmakers, gedurig als van zeiven weêr ver-

1) Gelijk toch, ter oorzake van den Paus, het zigtbare hoofd der kerk, zooals de Roomsch-Catholieken willen, de Jansenisten, Grieken en Roomsch-Catholieken onmogelijk in ééne kerk kunnen bij elkander blijven — zoo; naar het mij voorkomt, nog veel minder de modernenen orthodoxen,en wel ter oorzake van onzen Heer en Heiland Jezus Christus, die, naar aller belijdenis,het onzigtbaar Hoofd der kerk moet genaamd worden. (Annotatie uit den Latijnsehen Brief.)

2) Opmerkelijk — ik vertaal dit juist twee dagen voor de debatten over de Doopsformule op de Classicale vergaderingen een aanvang zullen- nemen, 't Liet zich ook afwachten, dat hevige strijd Hierover, door de pressie der Modernen, nog zou volgen.

Sluiten