Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ders geleefd en gehandeld heeft dan gij. Hij heeft zich gewis nimmer de pantoffel laten kussen, noch afgoderij gepleegd met een ouwel, noch zichzelven als eenen afgod op de schouders van kardinalen door de kerk laten dragen, gelijk gij u telken jare laat doen. En wanneer broeder Petrus eens te Rome kwam, zou hij er stellig hartelijk voor bedanken, om op uwen stoel te gaan zitten, die door de wapenen uwer Zouaven en de Fransche bajonetten moet ondersteund en voor omvallen * bewaard worden; want Petrus had een afkeer van al zulk wapentuig, sedert de Heer hem bestraffend gebood het zwaard in de scheede te steken, toen hij in vleeschelijken ijver den dienstknecht des hoogepriesters een oor afgehouwen had. Eer Petros in nw aldus bewaakt paleis zijn intrek nam, zocht hij gewis liever een onderkomen bij dezen of genen armen leèrlooier of anderen werkman, gelijk hij deed bij wijlen broeder Simon, den lederbereider te Joppe.

En zoo wij niet anders dan uit den mond uwer ketk konden vernemen wat waar is, dan zag het er jammerlijk uit; want uwe kerk heeft de waarheid al zeer slecht bewaard. Zij leert dat Maria zonder zonde ontvangen en geboren werd, wat in strijd is met de verklaring van Maria zelve, die, toen zij uit den Heiligen Geest bevrucht was, betuigde zich te verheugen in God haren Zaligmaker; heeft dan een zondelooze ook eenen Zaligmaker van noode? Uwe kerk zegt dat Maria de koningin des hemels is, en dat men allereerst haar moet aanroepen om de zegeningen van Christus deelachtig te worden, aangezien zij als moeder veel over Hem te zeggen heeft: dit is in lijnrechte tegenspraak met de verklaring onzes Heeren: „Hij is alle macht gegeven in hemel en op aarde;" in strijd ook met de verzekering van Petrus, dat geen andere naam dan die van Jezus onder den hemel tot zaligheid is gegeven; in strijd ook met 's Heeren gedrag reeds op aarde, toen Hij Maria, bij gelegenheid dat zij zich te veel met Zijn doen wilde bemoeien, afwees met het woord: * Vrouw, wat heb ik

Sluiten