Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

li

DE PROFETEN EN HUNNE VOORZEGGINGEN.

Eene der -vele verkeerde rigtingen der wereld, tegenover den Christen in den eigelijken zin des woords, is ook die: dat zij bij alle nieuwsgierigheid en ziekelijke zucht naar kennis, de eigenlijke bron der kennis altijd versmaadt. De kleine gebeurtenissen der aardsche koningrijken boeijen en bewegen alle gemoederen. Meestal hebben echter al de zoogenaamde wereldgebeurtenissen, slechts een zeer geringen invloed op ons, ook dikwijls volstrekt geen invloed. Daarentegen is de gang van het Godsrijk zoo, dat hij het geheele tijdelijke en eeuwige welzijn, niet slechts van den individu, maar van de geheele menschheid onherroepelijk bepaalt. Wij zijn geroepen, daarvan kennis te nemen. Het plan van het Godsrijk ligt open voor ons, en wel in zijn oiihcrroepclijken gang en in zijne onfeilbare voltooijing. Ieder onzer is geroepen aan de uitvoering te arbeiden, in het binnenste der. aaneenschakeling te .zien, en het aandeel der grootst mogelijke zaligheid zich toe te eigenen.

Inmiddels schrot hit heilige rijksplan van God, trots alle hinderpalen, ja door dezelve heen, dagelijks zijne voltooijing te gemoet. Eiken dag verlaten honderdduizend menschen de aarde, om aan gene zijde des tijds, in de volmaking en heerlijkheid voor den almagtigen Vader, Schepper en Onderhouder des hemels en der aarde, plaats te verkryV gen. Voor onze oogen stort dagelijks de begoocheling en het goochelspel eener tegenstrevende magt, welke den Heer wil nabootsen, in. Zie, het groote Babel, dat gebouwd is voor eenwen, en als kaf voor den wind wegstuift. Ja, wij leven in een merkwaardigen tijd! Onze tijdis een heraut van menschelijke dwaasheid, verkeerdheid, ijdelheid en apenachtige eenvoudigheid! —Beschouwen wij toch eens de gebeurtenissen, die voor ons voorbij gingen. — De groote Fransche omwenteling; de groote strijd om vrijheid en gelijkheid; de groote napoleon; het groote keizerrijk; de groote vrijheidsoorlogen; het groote Wee-

Sluiten