Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ner-congres met zijne groote gevolgen; de groote volksopstand van 1848; de groote reactie van 1849; de groote oorlog van het Westen en Oosten tegen het Noorden, en het groote niet, waarin deze groote wereld-arlekinade wegzinkt! — Ach' ware zij slechts niet uit bloed en tranen toebereid! Betrof het slechts ravengekras, en niet miüioenen zuchten eh weeklagten, die daaruit ons tegcnklinken; dan zou men er nog de stof tot een tooneelspel voor hoogere geesten uit kunnen putten!

Hoort toch lieve medemenschen! Kan dan geene wekstem u tot bezinning brengen? Niet daar, werwaarts gij uwe blikken wendt, wordt uw lot beslist! Wee de menschheid, wanneer zij van de menschheid haar heil verwacht! Hebt gij dan geheel vergeten, dat God de wereld regeert?

Ja, God regeert de wereld, en wel naar een plan, dat onveranderlijk en ondubbelzinnig voor ieders oogen bloot ligt. Weldra zijn nu zes werkdagen der aarde, welke het ephemere-geslacht eeuwen noemt, voorbij. De Sabbat nadert, en het voorsabbatsgewoel van het tegenwoordige, is het opruimen van de huislieden voor den vieravond! Het uur nadert, dat de Huisheer zich voorbehouden heeft, om van Zijne knechten rekenschap te eischen. Eens ieders werk zal aan het licht komen en ieder zijn loon ontvangen! Hij zal echter ook de ledigloópers straffen, de verstoorders verstoren, de overweldigers ontkleeden, en de moordenaars Zijns Zoons ombrengen; die in het midden der week gekomen was, om de huislieden aan te moedigen, de arbeiders te sterken, hunne schulden uit te delgen, en de getrouwen den Vader voor te stellen, aan den avond der week. De verstandigen bereiden zich, scharen zich om den Zoon des huizes, in het geloof aan Zijne belofte, in de verzekerdheid der deelneming aan Zijne heerlijkheid. Zij arbeiden niet op het onzekere, maar voor het zekere? (1 Cor. 9 : 26).

Maar wat geeft ons die zekerheid? Het woord, dat sinds eenwen de lamp voor onze voeten, en een licht op ons pad geweest is. Wij hebben een profetisch woord, dat vast is, en zij doen wel, welke

Sluiten