Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarop acht geven, als op het eenig ware en onbcdriegelijke licht in den nacht des aardschen levens! Dit profetische licht is onze gids en geleider zoolang, tot dat de dag des eeuwigen levens aanbreekt en de Morgenster des eeuwigen Sabbatdags zal opgaan.

Dat men op dit profetisch woord zoo weinig acht geeft, is de straf des ongeloofs, welke op de menschheid drukt, haar geeselt en kwelt. De wereld was meer dan eenmaal op 'tpunt, om den weg des levens te betreden, en tot het licht, tot den opgang zich te wenden. Merkwaardig genoeg toont de gang der wereldgeschiedenis een ijlen naar het Westen, om den langen rondgang om de aarde in het Oosten, van waar men is uitgegaan, te voltooijen.

Wat ellende zou de menschheid zich bespaard hebben, wanneer zij het eene noodige, het deel van mama had gekozen; en in plaats van martha's nuttelooze bezigheid, aan de voeten van haren Heer, op Zyn Woord gelet had!

God heeft zich aan de wereld nooit onbetuigd gelaten, maar de boden hebben in elk tijdperk, zoowel .Gods bedoelingen verkondigd, als ook voor den tegenstand tegen Zijne wegen en leidingen gewaarschuwd.

De Heilige Schrift is ons een»spiegel der wereldgeschiedenis, de sleutel van alle gebeurtenissen van den tijd en eene bepaalde leer van het doel der menschheid in de eeuwigheids

God heeft zich in de schepping der wereld geopenbaard en Zijn doel en wil op menigerlei wijze in Zijn Woord uitgesproken. Hoogst eenzijdig is daarom het gebruik, dat de groote wereld van den Bijbel maakt. Men gelooft, dat hij er eenvoudig is, om aan ledige menschen de stof tot compendiën en verkeerde hoofden een aanvangspunt voor hunne godsdiensttwisten aan te bieden. De staatsman gelooft hem te kunnen ontberen, en slechts de ware Evangelische Christen gebruikt hem als huisboek en zoekt troost en hoop in hem, die hij hem ook rijkelijk schenkt.

Intusschen wordt de mondelijke openbaring Gods in millioenen exemplaren door de wereld verspreid. Het ligt als voor de hand, zoo als het ei van columbus, 'dat eindelijk ook de menschen tot de gedachte

Sluiten