Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wing, van een bevel, van eene voorzegging in hetzelve, moet de menschheid met millioenen tranen boeten en met stroomen bloeds in namelooze ellende verzoenen!

Het blijft daarom eene onveranderlijke waarheid, dat het Woord Gods eene kracht Gods is, tot zaligheid een iegelijk, die-gelooft. Er is niets aan gelegen, hoe en wat menschen daarvan denken of daarover oordeelen. Even zoo min, of zij het gelooven en gehoorzamen, of het verachten. Het Woord Gods is levendig en krachtig, veel scherper dan een tweesnijdend zwaard en dringt door alles heen. Het woord van den Bijbel is met dezelfde kracht toegerust, als het almagtige: »Er zij!" Dit schiep de wereld uit niets, en zij staat daar! Maar het Bijbelwoord regeert de wereld en zij duurt voort. Zoo dwaas en vermetel , al de dolle invallen onzer kosmologen en wereldscheppers zijn, even zoo vermetel en strafbaar, dwaas en verderfelijk, is het ingrijpen onzer wereldbestuurders in de wegen Gods en het tegenstreven van Zijne bevelen.

Dit gevoel eener leiding der menschelijke aangelegenheden door eene hoogere magt /ligt diep en onuitroeibaar in het gemoed van den mensch. Ongelukkig heeft zich ook hier dat geheimzinnige monster doen gevoelen en gevestigd, dat, als de magt des Boozen, in de menschelijke aangelegenheden ingrijpt, ze overal zoekt te verwarren en de weldadige bedoelingen Gods tracht te verhinderen. Duivel, Satan de oude slang zijn de benamingen, welke in de H. Schrift dit afgevallen schepsel Gods, den Opstandeling tegen Gods orde, gegeven worden. Tegen hem waarschuwt de H. Schrift, die ons tot bescherming tegen hem verleend is. In zijne verleidelijke bedoelingen deel te nemen en met hem gemeenschap te hebben is zonde en schuld. De gevolgsn der gemeenschap met den geest van Satan zijn altijd verstoringen der Goddelijke wereldregering en der weldoende orde Gods, die onheil en ellende aanbrengende op het hoofd dergenen neêrkomen, die zich tegen Gods woord verzetten. Alle lijden, ongeluk, rampspoed en ellende zijn gevolgen der zonde. Gods wil is echter: de menschen voor lijden te bewaren. Van daar de openbaring van

Sluiten