Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zijnen wil. Waarschuwingen, bedreigingen, beloften vergezellen de openbaring van Zijn regeringsplan. Duidelijk zegt ons de Bijbel, wat Gods doel met de wereld is! Hoe Hij de wereld regeren, de menschen leiden, welk doel Hij hen bereiken laten en waarmede Hij hen beloonen, gelukkig en zalig maken wil.

De mensch is echter, ook aan de verzoekingen van Satan blootgesteld. Waarom God van den beginne aan de verzoeking toeliet? Waarom en hoe lang de magt der verzoeking toegestaan is, om de menschen te verleiden en op hen zijne misleidingen; nit te oefenen?—Dit is eene verborgenheid Gods, in wier diepte wel ons vermoeden, niet onze blik vermag in te dringen. Aan gene zijde zal het ons openbaar worden en zeker tot heerlijkheid Gods en tot grootmaking van Zijnen heiligen Naam! Ons moet het genoeg zijn, dat ons de openbaring der Schrift van het begin af aan van dezen vijand kennis geeft, ons zijne booze, den mensch vijandelijke bedoelingen onthult, ons voor hem en zijne verleiding waarschuwt, ons daartegen wapent en ons met den bijstand des Heiligen Geestes altijd tegenwoordig en aan onze zijde is, zoo dikwijls wij in het geval zijn, dat wij Hem noodig hebben. Wel is waar, het blijft aan ons altijd overgelaten, of wij dezen bijstand ernstig zoeken en bereid zijn, om van Hem gebruik te maken.

Zoo is de stand van zaken! Alleen dwaasheid kan daadzaken bestrijden. Alleen verkeerdheid loochenen, wat de onveranderlijke gang der wereld sinds zes ecuwen bevestigt. Dat een vast plan dezen gang der wereld ten gronde ligt, bewijst de ondubbelzinnigheid en klaarheid , waarmede, in overeenstemming met de daadzaken, God Zijne bedoelingen en het einddoel openbaart, dienovereenkomstig Zijne geboden geeft en den gang der dingen tot aan den eindpaal vooruit zegt. Niets is verborgen. Noch doel, noch middel! De gevolgen der gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid zijn voor oogen gelegd, en de keus in betrekking tot ons zeiven, aan ons overgelaten. Het besluit ligt in ons hart; de beslissing van onzen wil in onze neiging; maar niet de gevolgen! Schijnen daarom ook tot op eene zekere hoogte, goed en kwaad als vijandige magten in evenwigt tegenover elkander

Sluiten