Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staf van mozes, die onder de toovenaars geworpen, hen allen verslindt, wordt steeds op nieuw bevestigd. Wij hebben een profetisch woord, dat vast is, dat is de staf, die vertroost. Werpen wij hem gerust onder alle*staven der toovenaars!

De profetische inhoud is eigenlijk de kern der Schrift. Men zou hare heilige waarde geheel miskennen, wilde men den bistorischen of zedelijken inhoud der H. Schrift voor het wezen derzelve aanzien. Ongelukkig doen velen dit, welke evenwel ijverige Bijbellezers en vereerders van de Schrift zijn; echter is dit slechts hare bijkomstige waarde. De grootste waarde in haar is haar profetische inhoud! Daardoor heeft zij de naam.- het Boek verkregen, die haar ook alleen in den volsten zin des woords toekomt. Maar wat zijn Profeten, wat voorzeggingen of profetiën?

Ik geloof mijne lezers voor alles op de omstandigheid opmerkzaam te moeten maken, dat de Schrift zelve zeer bepaald waarschuwt, om de Profeten niet met waarzeggers te verwarren. Terwijl God ons Profeten zendt, beveelt Hij waarzeggers en wigchelaars' uit Zijn volk uit te roeijen. Daarmede onderscheidt de Schrift waarzeggers van Profeten, zoo als bijgeloof van geloof.

De waarzegger spreekt ook dingen uit, die of geschied zijn, of geschieden zullen. Hij doet dit echter of zonder last van God, als een leugenprofeet; of met behulp van leugengeesten door wrevelige en Godslasterlijke kunsten, en altijd met het doel op winst en in de volle bewustheid om te misleiden. Van zoodanige soort waren te allen tijde de bedriegers, die den vleesehelijken zin der menschen en hunne bijgeloovige neiging naar vreemde goden vleiden. Zij maken zich deels aan grovere, deels aan fijnere Godslastering schuldig, misbruiken ook wel Gods Woord, en zijn in tijden, waarin de afval van de waarbéid en het verderf der zonde door matelooze toeneming, den geest van tegenstand of den Duivel plaats gemaakt hebben, werktuigen en dikwijls willenlooze werktuigen van hem. De leugengeest en zijne profeten verleidden die koningen in het Oude Testament, welke de geboden Gods ontrouw waren. Zij waren zeker te Delphi en Cumae werkzaam

Sluiten