Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Geest Gods leidt dat echter, wat in den mensch als adem des levens, Goddelijk en onsterfelijk, onverdelgbaar en eeuwig leeft. De gehoorzaamheid uit liefde is het, die menschen en Engelen aan het gebod des Heiligen Geestes onderwerpt. Zij vinden hun geluk in Gods geboden en hunne zaligheid in derzelver vervulling. De Geest Gods leidt degenen, in wie Hij Gods wil openbaart; maar de liefde is zalig in 'het gehoorzamen en vervullen. Dit is de zaligheid, welke de uitverkorenen hopen, en de volmaakten in de gemeenschap der Engelen voor den troon Gods genieten! Een wil en eene liefde in allen, namelijk de blijdschap in God! Zalige toestand van het volmaakte Godsrijk, toen de Heere zag, alles wat Hij gemaakt had en ziet, het was alles zeer goed! Hierin bestond het geluk van alle geschapen wezens.

Welk eene stoornis er buiten onze aarde plaats gehad heeft, weten wij niet. Er zijn slechts wenken in de Schrift voorhanden, dat Satan een der magtige, door God geschapen Engelen, een opstand verwekt heeft. In zijnen hoogmoed, wilde hij zich boven God verheffen, en is daardoor aan de verwerping, verbanning en rampzaligheid prijsgegeven. Wel verre zijn onregt te erkennen, voedt hij een bestendigen vijandelijken tegenstand tegen God, en tracht de hem toestemmende geesten, vooral de menschen tot overgang tot hem en afval van God te verleiden. De laatste oordeelsdag voor hem en zijne aanhangers is bepaald, en tot zoolang heeft hij speelruimte, om de listen zijner verleiding in praktijk te brengen. De Geest Gods waarschuwt, verhindert, zoover dit zonder drang van gehoorzaamheid, welke geloovige liefde vrij aanbiedt, mogelijk is. Satan en zijne engelen beproeven allerlei listen, om te verleiden, tegenover welke God zijn genadeplan stelt Door den nijd van den Duivel werden de menschen, die God goed geschapen had, verleid. (Pred. H : 24). Sedert dien tijd heeft hij magt over die, welke God verachten, Zijne bedoeling is: verhindering van de bedoelingen Gods, verleiding der menschen tot opstand tegen Zijne geboden en eindelijke heerschappij over hen. Dit te verhinderen en de menschen voor de rampzaligheid te bewaren, welke

Sluiten