Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van nu af wordt de gercgtigheid gepredikt en de waarheid der prediking door de genade verzegeld. Woord en sacrament! Deze kandelaar is opgerigt, en door de geheele wereld klinkt Gods stem en bevel: om op het woord acht te geven, zich door den Geest Gods te laten leiden, en naar de genade te streven.

Gods werktuigen, Zijne boden, Zijne Profeten treden na elkander op. Een geheele volksstam, door het geloof abrahams gedragen en door de genade, welke de vader des geloofs aangegrepen heeft, gevoedsterd, gedijt in den zegen abrahams, opdat door hem alle geslachten des aardrijks gezegend worden. (Gen. XII: 3).

Mozes, jozua, samuel en david zijn zulke werktuigen Gods, die een tweevoudig ambt op aarde vemulen. Zij gronden onder Gods onmiddelijke leiding het rijk Israël op aarde en bereiden door hunne voorzeggingen de menschheid, maar vooral het volk Israël, op de komst Desgenen voor, die de zonde verzoenen en het beeld Gods herstellen zou. Niet alsof het volk Israël door God willekeurig bevoorregt was geworden, maar er moest een volk uitverkoren worden, dat vatbaar was, om als zaaiveld des Evangeliums, als bakermat des Messias gebruikt te worden. Het zaad abrahams, in den zegen des geloofs, was.zeker het geschiktste. Vergelijken wij de geschiedenis des volks Israël tot op Christus, van abraham tot op de Apostelen, met de geschiedenis van andere volken, die veel grooter en magtiger waren, dan moeten wij bekennen: dat bij alle ontaarding, het volk abrahams aan geloovige, vrome zielen, aan Gods-kinderen en gebedshelden, meer geleverd heeft, dan het geheele overige menschengeslacht in denzelfden tijd. Evenzoo heeft in dezelfde tijdruimte, dit volk voor het geestelijke leven en het welzijn van het menschelijk geslacht grooteren invloed verkregen en zeker grootere verdiensten verworven, dan de geheele klassieke oudheid met al hare geprezen afgodendienst en vleeschelijke heerlijkheid.

Door dit volk werd door God Zijn eeuwiggeldend gebod voor het leven, gelooven en hopen aan de geheele menschheid verkondigd. Dit gebod, door eene plegtige handeling des Scheppers van hemel en

Sluiten