Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ware Israëliet, in wien geen bedrog was, verbeidde het heil (Luc. II : 25) en wijdde al zijne innerlijke levenskracht aan de nasporing, bewaring en hoop van Hem, van Wien hij de vertroosting zijns volks verwachtte (Jes. XLII.) Waren de begrippêll over de wijze, waarop alles wat de Profeten voorzegd hadden, vervnld zou worden, duister; was ook het beeld, dat de meeste Joden en zelfs de heilige mannen van den Messias zich vormden, verschillend; in het eene noodige, in de hoop en het vaste vertrouwen op de vervulling des woords en de komst van den Verlosser was eene volmaakte geloofseenheid voorhanden. De verwachting van den Messias, den Verlosser, den Silo was het eigenlijk, die bij den Israëliet als zoon abrahams en erfgenaam des zegens zijner vaderen moest inwonen, om inderdaad een geloovige Israëliet te 'zijn.

Zoo leefde het bondsvolk onder de onmiddelijke leiding Gods en zijne Profeten.

De tegenstelling van Satan is echter in de geheele wereldgeschiedenis, vooral in het leven van het volk Israël, zigtbaar en werkzaam.

Daarom is zijne leiding door God en Zijne gezanten, eene tweeledige leiding. Vooreerst eene afwerende, opdat Satans ongeregtigheid niet zegeviere, en zoo als alle andere volken, ook dit volk niet geheel en al aan zijne leiding toeviel. De geheele afval van Israël, zou het heilsplan van God verstoord hebben. Ten anderen was echter Gods leiding ook eene scheppende, eene opbouwende leiding. De grondslag van het rijk Gods, Zijn heilig rijksplan, trad steeds duidelijker, bepaalder en meeromvattend te voorschijn en versterkte den band Zijner getrouwen!

Ten opzigte van het leven van het volk Gods openbaarde Satan, als tegenstandar van God en der menschen, zijne werkzaamheid, door de verleiding der menschen tot afgoderij en tot overtreding van Gods geboden, door gemeenschap met de Heidenen. Volgens Gods verordening, moest Israël een afgezonderd volk zijn; in het land Kanaan wonen, van alle kant door woestijnen, en de zee gescheiden, doch eenigermate het middelpunt der destijds bekende we-

Sluiten