Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII: 21) uitspreekt, is als ware het eene genadige openbaring Gods, waardoor Hij de geregtigheid van Zijn strafgerigt ons voorlegt. Satans daden ui de wereld, die voor den zondvloed was, hebben onsjaphet en kanaSn, de zonen van noach, in de Goden- en heldendagen van alle Heidenen, inzonderheid der Indiërs, Grieken, Egyptenaars en Scandinaviërs, tot aan den algemeenen vloed overgeleverd. De leiding Gods en de geschiedenis der menschen echter werden in sems nakomelingen bewaard. Satans magt en list waren door den zondvloed veel gefnuikt, maar ontmoedigd was hij niet. De zonen van noach waren voor hem toegankelijk, en weldra openbaart zich het booze gedichtsel des harten in der daad.

De nieuwe stamvader van het menscbelijfcgeslacht gevoelde reeds, dat zijne ligchaamskrachten door de gevolgen van den zondvloed afgenomen waren. De wijn openbaarde eene werking op zijn verouderd bgchaam, die hem in zijn vroeger leven onbekend was. Hij geeft door dronkenschap aan zijnen jongsten zoon aanleiding tot eene daad, die den vromen aartsvader in het hart zijner kinderen met schrik een blik doet slaan (Gen. IX : 20—29). Wie den vader niet eert, dien] hij ziet, hoe zal hij God den almagtigen Heer eeren, dien hij niet ziet?

De geest der openbaring opent de toekomst voor zijn oog, en zijn mond spreekt het lot en de geschiedenis van zijn geslacht uit! Japhet zal wonen in sems tenten en kanaSn zij hem een knecht! Men dwaalt, wanneer men bij zulke uitspraken van God eu Zijne Profeten aan een hartstogtelijken toorn denkt. Het zijn verklaringen van daadzaken, niet opdat zij zoo zijn, maar omdat zij zoo zijn. Het lot der drie hoofdstammen van het menschelijk geslacht ligt in de woorden van noach, en wij zullen aail deze beschikking van God niets veranderen. Neen, onschuldig, ja niet eens seths vloekeloosheid in aanmerking nemende, was geen der harten van noachs zonen. Maar verschillend waren zij in het aandeel en de gezindheid, welke uit het bloed kaïns, in hen was overgegaan.

In sems geslacht leefde de vrome en eerbiedige zin des vaders en grootvaders voor het heilige voort. De heilige oirkonden der eerste

Sluiten