Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar in 400 jaren waren ook zij zoo vooruit gegaan, dat wij nog heden hunne groote werken bewonderen, en de toenmalige Pharao in zijnen hoogmoed vragen kon: »Wie is de Heer, Wiens stem ik gehoorzamen zou?' (Ex. V: 2). Satans heerschappij wordt alzoo openbaar in Egypte. Een moordenaar van den beginne, moest het volk, dat den God abrahams, iSAacs en jakobs zoekt en aanbidt, maar zich aan de dienst van Satan onttrekt, en zijne heerschappij als overste dezer wereld niet erkennen wil, vermoord en uitgeroeid worden.

Toen gedacht God Zijns verbonds met abraham, zag de ellende van zijn zaad aan, en kwam het te hulp. Het is doorgaans Gods handelwijze, om tegen de gewelddadige aanslagen en het woelen van het booze schepsel altijd eene kleine, geen opzienbarende Godsdaad te stellen. Een weggeworpen kind der Hebreën, door Pharao's dochter gevonden en opgevoed, wordt de roede, waardoor God Egypte toont: Wie de Heer is, dien men gehoorzamen moet! Pharao zelf moet de roede verplegen en opvoeden, waarmede zijn zoon gekastijd wordt.

God geleidt Zijn volk, na de voltrekking van groote wonderen, waardoor Hij der menschheid zich als God, Wien alleen de eere toekomt, openbaart. De uitleiding van Israël uit Egypte is een beeld van* het wereldbestuur in het klein.

Op Sinaï verkondigt God Zijnen toorn over de zonde, in eeuwig geldende wetten. De wet Gods in het hart wordt in woorden Zijns monds openbaar. Veertig jaren van genade voor Kanaan loopen ten einde. De volken van Kanaan vernemen het oordeel .van Egypte, zien^de wonderen van genade aan Israël, erkennen de majesteit en de magt Gods. Maar in plaats van zich te bekeeren en genade te zoeken, verharden zij zich, en balak tracht door duivelsche kunstenarijen en door de verleiding van den Profeet bileam, Gods raad over Israël, in vloek te veranderen. Deze onderhandeling tusschen balak en bileam is een waar Satanstooneel, waarbij de krachten der boosheid zich tegen het bestuur van God stellen. Het laat ons een blik slaan in eene diépte van het Gods bestuur'!

Sluiten