Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het oordeel des grooten dags met eeuwige banden onder de duisternis bewaard;" doet ons groote openbaringen verwachten en verborgenheden eener hoogere geschiedenis, dan die op aarde vermoeden. Jezus Christus moet met de Apostelen daarover wel gesproken hebben, daar ook petrus (2 Petr. II : 4) zegt: >>Want indien God de Engelen, die gezondigd bebben, niet gespaard heeft, maar die in de hel geworpen hebbende, overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden." Job is een verder bewijs van de werkzaamheid van Satan tot verderf der menschen. De gruwelen der wereldgeschiedenis zijn daarom zijn werk, en de staten en rijken der afgodendienaars, zijn meesterstuk. Tegenover het volk Gods, onder hetwelk de Heilige Geest in vele duizenden van heilige psalmdichters Profeten en biddenden werkzaam was; heerselite Satans gruwelen ongehinderd, inzonderheid onder de nakomelingen van cham en japhet, en ook onder de kinderen van sem, bij welke echter nog altijd de zegen van noach verbleef. De God van sem kon bij alle magt van Safan niet verdelgd worden. Juda wordt op eene merkwaardige wijze voor zeventig jaren naar Babyion in ballingschap gevoerd, waar het eindelijk van de afgodendienst genezen wordt. Jeremia , EZECHièi, en daniöl, nehemia en esra waren de werktuigen des Heeren in dezen tijd van kastijding.

Na de Babylonische ballingschap viel Juda niet meer in de gruwelen der afgodendienst. De geest der ontkenning was echter niet minder rusteloos werkzaam; en leiterzifterij, valsche wetenschap, en huichcarij bragten de ziekten van het Fariseïsme en Saduseïsme te voorschijn.

Intusschen ontwikkelde zich het Romeinsche rijk onder Satans kracht. Hier had de moordenaar eene onbeperkte heerschappij verkregen. Met riiamses en nebucadnesar , cyrus en alexander was het mislukt een Satansrijk op aarde te stichten, dat de geheele wereld omvatte. Deze verdervende Engelen uit den' afgrond stierven weg en hunne rijken vervielen. In Rome heerschte de geest van den moordenaar en leugenaar van den beginne, onbepaald. Men behoeft slechts de geschiedenis van Rome in het licht der wetgeving op Sinaï te

Sluiten