Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zat op den troon van God, en voor hem brandden die offers! Satans zegepraal was volkomen! Jeruzalem zelf huldigde het geluk van Keizer augustus en de gruwel stond aan de heilige plaats! Waar was nu de belofte van jeiiovah? Waar de vervulling der Profeten?

Toen werd in het gebergte, in de woning van eenen Priester, een knaapje geboren. Deze priester behoorde tot de weinigen, die, hoewel zwak, toch geloovende aan Gods Woord, op Israëls heil wachtten. Behalve dezen, verbeidden hier en daar verborgene zielen: een jeugdige timmerman in Nazareth, uit den huize davids, eene stille, vrome, biddende maagd, zijne ondertrouwde vrouw. Te Jeruzalem gaven ook velen acbt op de teekenen der tijden, en hoopten op de beloofde vertroosting, in dezen tijd der verdrukking en heerschappij van Satan op aarde. Simeon en banna worden ons genoemd. Nog vele stillen in den lande waren er echter, die hunne knieën niet bogen voor de afgoden, maar op het heil van Israël hoopten.

De knaap van den priester groeit op in de kracht des Heiligen Geestes, die hem reeds voor zijne geboorte vervulde, en wordt de Profeet van God, die in het hart der verwachtende geloovigen den ingang voor den Messias bereidt.

Terwijl nu alle rijken der wereld van Satan schijnen geworden te zijn, en de geest van loochening zijnen troon opgerigt had, wordt zes maanden na de geboorte van johannes, in Bethlehem een kind geboren. Eene maagd uit davids stam, begenadigd door God, vervuld met den Heiligen Geest, onderrigt door den Engel des Heeren, wordt het vat der barmhartigheid, in welke God zijne menschwording volvoert. De hemelsche heirlegers verkondigen hun, die verbeiden, dat God lfeeft, waakt, bestuurt en Zijne eer aan geen anderen, noch Zijn roem eenen afgod geeft. »Eere zij God in de hoogste hemelen!" Deze lofzang in de afvallige menschen, was de openbaring van goddelijke almagt, tegenover den Anti-god, den Anti-Jehovah. Keizer augustus had de Janustempel gesloten en de Bomeinsche wereld rustte van het moorden uit. In dezen tijd van vrede werd jezus Christus, de Zoon van God, geboren. Zelfs de Duivel is toch eindelijk niets

Sluiten