Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die hem aanbidden, tot loon? Maar. kan Satan ook iets anders dan moorden, Uegen, spotten en verderven? Wat hebben de reizigers in Amerika gevonden, dan Semietische zonne-, en Chamietische duivelsdienst? Zoo was de geheele aarde, Satan en zijne werktuigen geworden, toen de Heere op de gevangenen in de woning des doods en op de verbeidende geloovigen op aarde neerzag, en zich hunner ontfermde. In dezen tijd verschijnt de Zoon van God, opdat Hij deze werken, rijken, heerschappijen, troonen des Duivels verstore.

Het Woord werd vleesch' — Tegen het Woord had de wereld gezondigd, daar zij de leugen geloofde. Het Woord moet de Held en het middel der verlossing worden. Het werd vleesch en woonde onder ons, de aarde zag nu de leugen, tegenover het nagebootste woord, zijne heerlijkheid: .De heerlijkheid des Eeniggeborenen van den Vader, vol van genade en waarheid."' Dit Woord gaat door de wereld met almagtige kracht, en wie uit God is, die hoort ook Gods Woord.

Van Bethlehems kribbe tot op den strijd aan den Olijfberg duurt de nieuwe toebereiding van den akker Gods op aarde. Satan herkent het zaad der vrouw. Herodes en Jeruzalem verschrikken. In het hart van herodes woont de Duivel en moordt, want hij is moordenaar van den beginne. Bethlehems kinderen bloeden, rachel beweent hen en wil zich niet laten troosten. De prijs is verloren, en alleen de zonde blijft den moordenaar; want het heil der wereld is naar Egypte gevlugt! Wat geweld niet vermogt, zal Hst voor hem trachten te verkrijgen. Ben ik niet de overste dezer wereld? Heeft Hij, dien ik Heer en vijand noem, niet reeds eenmaal zich een evenbeeld geschapen? Het gelukte mij immers in het Paradijs, de eerste menschen te verleiden en de vrouw te bekoren. Het zaad adams is mij onderworpen en mijn zijn alle rijken dezer aarde, en hunne vorsten mijne werktuigen, hunne harten mijn buit!

Daar waagt hij zich in de woestijn aan het zaad der vrouw. Even als in het Paradijs moet eerst Gods woord betwijfeld worden, of het

Sluiten