Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j*v'tó VI. HET RIJK VAN DEN ANTICHRIST.

De strijd des lichts met de duisternis heeft zich tot op Christus , den Zone Gods . bijzonder daarin onderscheiden en geopenbaard, dat bij elke voorbereiding van God, om het licht de zege over de duisternis te verligten, zich terstond een tegenwigt openbaarde, dat de voorbereiding van God scheen te verijdelen. De vijandschap, welke Gods ontferming in het hart der gevallenen tegen de zonde legde, wist Satan door ijdele heerlijkheid te overwinnen, en de moord woedt tot op den huidigeu dag.

Het beschaafde, kunstlievend moordenaarsgeslacht van kaïn trad het geslacht van sem tegen en verslond het De leugen, japhets afgoderij met zijne philosophisch-mytische menschenvergoding en chams schaamtelooze afgodendienst met gruwelijke dierendieust, wierp zich op tegen het geslacht van sem, dat Gods openbaring bewaarde. Sems geslacht zelf werd aangestoken. De Duivel wierp tegen het volk der Aartsvaders en Israëls bondsrijk, de groote afgodendienst en de wereldmonarchien op, tot dat zelfs in Jeruzalem voor de vorsten dezer wereld altaren opgerigt werden.

De komst van jezus Christus grondde het rijk van genade, en breidde de heerschappij cn aanbidding van jehovah over de aarde uit. Het Evangelie werd vau den Pinksterdag af aan, met goddelijke kracht door de wereld gedragen en sinds dien tijd verzamelt zich Gods volk tot den laatsten strijd. Het ligt in de ondoorgrondelijke toelating der Goddelijke, wijsheid, in Zijnen verborgen raad, dat de kerk door het lonjeringsvuur der beproeving gaat. De kinderen Gods moeten bewaard worden, opdat op den algemeenen oordeelsdag, Gods geregtigheid verheerlijkt worde. Niet als gevangenen, maar in de vrijheid der kinderen Gods, zullen wij met Christus ingaan in het rijk, dat ons bereid is, van alle eeuwigheid, Even als de dwang der wet ophield,

Sluiten