Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vorst, zijn zeven weken en twee en zestig weken: de straten en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch" in benaauwdheid der tijden."

»En na die twee en zestig weken, zal fie Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor hem zeiven zijn; en een volk des vorsten, hetwelk komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven, en zijn einde zal zijn met een overstroomenden vloed. En Hij zal velen het verbond versterken ééne week; en in de helft der week zal Hij hst) slagtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over den gruwelijken vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die, vastclijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over- den verwoester."

Zonder ons is berekeningen te verdiepen, daar het ons niet toekomt de tijden of gelegenheden te weten, aanschouwen wij hier eene profetie, welke de toekomst van Jeruzalem, dat destijds verwoest en in puinhoopen lag, openbaart. De Heer was van hier geweken. Maar zij zou echter op bepaalden tijd nog eens herbouwd worden, opdat binnen haar, het raadsbesluit Gods ter verlossing voor Christus voltrokken werd. Voorzeker was het een kommervolle tijd, waarin Jeruzalem onder ezra, nehemia en serubbabel wedergebouwd werd; en bleef een kommervolle tijd tot eindelijk de schepler van Juda week en de Idumeër herodes onder Romeinsche hoogheid aldaar heerschte.

Christus de Vorst, die hier voor't eerst genoemd wordt, verscheen. Hij werd ook uitgeroeid uit Jeruzalem door den kruisdood, en gold niets meer, toen de geheele Gemeente gevlugt was. Daar kwam nu het volk des vorsten., (kennelijk de Romeinen en de vorst, Satan) als een overstroomerde vloed. Hij deed de offers ophouden en de gruwel der verwoesting stond in, de heilige plaatse. Jeruzalem hield naar Gods raad op, de plaats te zijn, waar Zijne heerlijkheid zich openbaarde, en zij bleef woest. De verwoesting zal over hetzelve tot de 'voleinding toe uitgestort worden. Het wordt alzoo niet meer heilige stad der geloovigen. Denk aan de kruistogten, en alle vruchtelooze pogingen om het weder te herstellen.

Sluiten