Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toestand bevonden zich alle Apostelen, hetgeen uit hunne zwaarmoedigheid , waarmede zij de reden van jezus opnamen, blijkt. Zij konden niet eens, wat voor hunne oogen geschiedde, en uit des Heeren onderwijs in hunne ooren drong, vernemen. Men leze slechts de geschiedenis der Emmaüsgangers. (Luc. XXIV).

Ook in het Oude Verbond komt ons dit verschijnsel tegen, en een abraham, mozes, jezaia en EZECHiëX en andere werktuigen Gods, worden eerst door buitengewone genade bekwaam gemaakt, om de openbaringen Gods op te nemen. Jezaia bekend: ik ben een man van onreine lippen! Men leze de schriften der Profeten. Het getuigenis tan jezus zegt ons hetzelfde: »Ik heb u nog veel te zeggen, maar gij kunt het nu niet dragen." Zelfs na de opstanding des Heeren, vinden wij slechts vrees, ongeloof, traagheid bij de jongeren; daarom wordt hun de volle verlichting, wedergeboorte en openbaring van genade eerst later beloofd. Deze moest als eene plegtige Godsdaad, de geldigheid der verlossing van jezus christus, openlijk te Jeruzalem bekend maken.

Even als na de nederlaag der Egyptenaren en uitleiding der kinderen Israëls uit het diensthuis, de Heere het rijk Israël plegtig door de wetgeving op Sinaï grondvestte en openbaarde; zoo moest ook na de nederlaag van Satan en uitleiding der in den dood gevangenen, op eene plegtige wys, de kerk van christus gevestigd worden. Gelijk daar het volk van God de bewarende wet; zoo moest het volk van christus de leidende Heilige Geest , met de volheid Zijner genadegaven geopenbaard en gegeven worden. Deze Geest moest de gids van het volk van christus zijn tot den einde toe, en aan hetzelve den geheelen genaderaad openbaren. Verlichting, heiliging, kennis, kracht, troost en ouderwijzing zou van Hem den uitverkorenen ten deel worden. Met eerder zouden zij hunne roeping aanvaarden en Zijnen Naam prediken, dan dat zij deze beloofde gaven ontvangen hadden. Zij zouden het niet zijn, die spraken, maar de Heilige Geest zou hun indachtig maken wat zij te spreken hadden. Door den heiligen doop zouden zij dan

Sluiten