Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze gaven dengenen mededeelcn, die geloofden. Wie gelooft en gedoopt wordt, die zal zalig worden.. Dit geschiedde, en op den Pinksterdag vervulde de Heere Zijne beloften. Van dit oogenblik af, zien wij de Apostelen veranderd. Een helderen blik slaan zij nu in de diepte der Godheid. Den geloovigen wordt eene kennis medegedeeld, en door het geloof aangenomen en erkend, welke wijzen en verstandigen der wereld niet eens vernemen, maar die zij in hunne blindheid zelfs voor dwaasheid houden. Groote openbaringen zijn van den Heere den Apostelen ten deel geworden. Vooral zijn dit petrus, paulus en johannes, die de roeping hadden, de lotgevallen en bedoelingen Gods met Zijne kerk der Christenheid te prediken. Het geheele heilsplan en de verborgenheid der verlossing is hun duidelijk. De strijd van het Godsrijk wordt door hen nu tegen Satan, wereld en valsche broeders moedig begonnen, met kennis van den vijand en de zekerheid der overwinning. Ja, tot in de heerlijkheid eener onuitsprekelijke verborgenheid laat de Heere hen blikken. »0, diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods! hoe ondoorzoekelijk zijn Zijne oordeelen, en onnaspeurlijk Zijne wegen!" Waarlijk het lijden des tegenwoordigen tijds is niet te waarderen tegen de heerlijkheid, die geopenbaard zal worden dengenen, die Hem liefhebben. Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord en in het hart der menschen niet is opgeklommen, heeft God hun bereid. Het kan ons dus niet verwonderen, wanneer de Heere hun ook nader onderrigt omtrent den Antichrist geeft, en hun ook die verborgenheid, welke DANiëL (XI : 36) aangeduid heeft, ons ter waarschuwing en versterking, openbaar werd.

Wij beginnen bij den Apostel petrus, en hooren.van hem, wat hij ons van Satans list en werken openbaart. Dan volgt paulus en eindelijk johannes. Deze drie zijn de hoofdgetuigen tegen den Antichrist.

Een daadzakelijk getuigenis van petrus tegen den boozen geest der twcedragt en onverdraagzaamheid, die later op de Antichristelijksie wijs de kerk verontrustte en bedroefde, vinden wij in de Handelingen

Sluiten