Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nagevolgd, als wy u bekend gemaakt hebben de kracht en toekomst van onzen Heer jezus christus, maar wij zijn aanschouwer* geweest van zijne majesteit. Want hij heeft van God den Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zoodanig eene stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hen gebragt werd: Deze is mijn geliefde Zoon, in denwelken Ik Mijn welbehagen heb (2 Petri 1:14—17). Het is voorzeker wel merkwaardig en opmerkelijk, dat de Apostel petrus hier, waar hij znlk eene goede gelegenheid had, om over zijne opvolgers te spreken, en de Christenheid in dit zijn testament op hen, namelijk de opvolgers in zijn ambt te wijzen, zich slechts op het profetische woord, dat zeer vast is, beroept, en zoo dringend vermaant: op dat vaste wootd als op een licht in de duisternis acht te hebben.

Nu komt de waarschuwing tegen den Antichrist. Gelijk in het Oude Verbond valsche profeten onder het volk waren, zullen ook onder u zijn valsche leeraars, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook den Heer, die hen gekocht heeft verloochenende, en een haastig verderf over zich zeiven brengende."

»En velen zullen hunne verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden 1

»En zij zullen door gierigheid met gemaakte woorden, van u eene koopmanschap maken; over welke het oordeel van over lang

niet ledig is, en hun verderf sluimert niet." (2 Petr. II: 1 3).

Hij troost de getrouwe Christenen , die vasthouden aan het woord, dat zij uit deze verzoeking verlost en gered zullen worden, en gaat zoo voort in de beschrijving van den Antichrist, dien hij niet als eene enkele korstondige verschijning, maar als eene opeenvolging van personen beschrijft, welke langen tijd zullen woelen. Hij werd zoo niet weggedaan, maar zoo als de Engelen, die gezondigd hebben, bewaard worden tot den dag des oordeels, om gestraft te worden; maar allermeest degenen, die naar het vleesch in onreine begeerlijkheid wandelen, en de heefschappij verachten; die stout zijn, zich zeiven behagen, en die dê heerlijkheden niet schromen te las-

Sluiten