Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geweldig beroerde. Het gaat den menschen dikwijls zoo in hunne gewigtigste aangelegenheden. Zij zijn ongeduldig, vol nieuwsgierigheid, begeerten en gissingen, geheel ontijdig. Zij verspillen hunne krachten en innigheid in het wachten, waar niets te verwachten is, en verslappen in den tijd, dat zij het hoofd moesten opheffen; vandaar dat zij door de groote daden Gods altijd slapende, zoo als de tien maagden, verrast worden. Zoo gaat het ook met de wederkomst des Heeren en het einde der wereld. Jezus christus zoo wel als de Apostelen hadden altijd veel te doen, om de nieuwsgierigheid, het ongeduld en de misleidingen in dit gewigtig punt des geloofs te leiden en te bevredigen. Christus zegt: weest te allen tijde bereid en bidt. Petrus vermaant: De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk eenigen dat traagheid achten), maar is langmoedig over ons, niet willende, dat eenigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekeering komen. Maar paulus wijst de ongeduldigen eens voor altijd tot rust, tot geloof, tot lijdzaamheid en geestelijke waakzaamheid. 2 Thess. II : 1—12.

•En wij bidden u, broeders, door de toekomst onzes Heeren jezus Christus en onze toevergadering tot Hem, dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief, als van ons geschreven, als of de dag van christus aanstaande ware."

•Dat u niemand vprleide op eenigerlei wijze, want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mensch der zonde, de zoon dés verderfs, die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt, alzoo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zich zeiven vertoonende dat hij God is.

• Gedenkt gij niet, dat ik, nog bij u zijnde, u deze dingen gezegd heb?

•En nu, wat hem wederhoudt weet gij, opdat hij geopenbaard worde te zijner eigener tijd; want de verborgenheid der on-

Sluiten