Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sten tijd komen, en openlijk als gezworen vijand van christus zal optreden met het kennelijk doel, om het Christendom uit te roeijen. Dit zou even zoo weinig schaden, als wanneer de Duivel in de gestalte, welke hem het bijgeloof toedicht, optreden wilde, om de menschen te verleiden. Het is juist Satan en de Antichrist, die zulke fabelen voeden, om zich achter zulke voorstellingen te verbergen. Het hijg e loof is echter een der sluwste middelen, waarmede Satan en de Antichrist de wereld verdwazen, bedwelmen en verblinden, om te bedriegen. Zij bereiken er een dubbel doel mede. Zij verblinden de tot waken en bidden trage eenvoud, daar zij hunne boosheid achter de domheid derzelve verbergen, en verligten der boosheid der ongeloovigen het loochenen. De Christen uit God Iet op Gods Woord!

Dit Woord zegt ons klaar en duidelijk, dat de Heere jezus christus eerst dan zal wederkomen, om Zijn rijk te volmaken, wanneer door de openbaring van den Antichrist, den mensch der zonde, den zoou des verderfs, de afval van christus even zoo algemeen is geworden, als in de dagen toen de Heer in het vleesch verscheen. De toelating dezer verzoeking door den Antichrist geschiedt om de zonde der wereld: «Dat zij de leugen meer geloofd heeft, dan de waarheid." Het is de G^est Gods, die de wereld leert, vermaant, roept, de geloovigen vertroost, maar tegelijk diegenen straft, welke de waarheid niet aannemen, dat zij zalig zouden worden. De wereld wordt alzoo gestraft (Joh. XVI: 7—13) om der zonde wille, dat zij niet in jezus gelooft; om der geregtigheid wille, omdat Hij tot Zijnen Vader heen gegaan is, en om des oordeels wille, dat over Satan gegaan is, waarmede de Overste dezer wereld geoordeeld is, terwijl hij door de wereld nog altijd als haar God geëerd wordt. Maar die, welke Godes zijn, worden door den Heiligen Geest in al de waarheid geleid, en hun valt het ücht ten deel, waarin zij de waarheid erkennen en gelooven. Deze uitspraak van den Heere jezus werd aan den Apostel paulus vervuld, toen Satans boosheid hem openbaar werd; daarom kent hij de verborgenheid van den afval en van den Antichrist, en leert en waarschuwt hij er ons voor.

Sluiten