Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

petrus. Johannes overleefde de beide andere genoemde Apostelen nog ruim dertig jaren. Paulus werd tegen het einde van het jaar 66 te Rome onthoofd. Petrus was dus van hen de eerste, die uit het midden werd weggedaan, en ook degene, die de inbrekende ongeregtigheid weerhield, waarvan johannes als reeds gekomen schrijft (1 Joh. II : 18 en 19): «Kinderkous! het is de laatste ure, cn gelijk gij gehoord hebt, dat de Antichrist komt, zoo zijn ook nu vele antichristen geworden; waaruit wij kennen, dat het de laatste ure is. Zij zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet." In den aartsketter marcion, die zich na den dood van petrus ene magt aanmatigde, die zelfs johannes wilde terugdringen, daarna in nicolaus en dergelijke geesten, erkende de vrome johannes de kinderen van Satan. Het was alzoo na petrus , dat de ongeregtige zich begon te openbaren en groot te worden. Johannes beleefde nog, hoe hij zich tegen het Evangelie begon te verzetten en, zich boven de Apostolische verordening te verheffen, en wel zoo spoedig, dat hij reeds in Pergamus waagde, eenen troon in den tempel Gods te plaatsen (Openb. U : 13). De drie woorden van den Apostel: zich tegenstellen, zich verheffen, en eindelijk te zitten in den tempel Gods als een God, duiden den wasdom van den Antichrist aan. Verder zien wij eene zoodanige ontwikkeling in de woorden: Verborgenheid, die openbaar en eindelijk zoo magtig wordt, dat zij met teekenen en wonderen der leugen, de wereld verdwaast. Het spreekt echter van zelf, dat het in de dagen der Apostelen zeer moeijelijk, ja onmogelijk zou geweest zijn, terstond een zoodanig monster, in zijne volmagt en kracht te voorschijn tc doen treden, en het daarheen te brengen, dat het door de nog in de eerste liefde staande Christenheid vereerd en als een God aangebeden werd. Daarom was er tijd noodig, om van lieverlede in te sluipen, zich tc doen gelden en eindelijn, eene Antichristelijke leer en godsdienst benevens den Antichrist in de plaats van christus en Zijn Evangelie te planten. De door paulus vooruitgezieue ontwikkeling van den ongeregtige moest aanschouwd worden. In het eerst moest

Sluiten