Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heiligen toegeven, dc leugen, ongeregtigheid en afgodendienst zulk eene speelruimte verleenen? Alles immers gaat zijnen gang zooals hét van den beginne was. Deze menschen hebben opzettelijk geen geduld, Gods woord en belofte naauwkeurig te doorvorschen, op Zijne openbaring ten opzigte der genadewerking acht te geven, en keeren Jeruzalem even als de Emmaüsgangers, uit vertwijfeling den rug toe. O, Heere! ga hen na, openbaar hun Uwe heerlijkheid, breek voor hen het brood des levens en ontsteek het heilige licht van Uw woord in hunne harten. Geleid hen op den laten avond Uwer komst nog naar Sion terug, opdat zij de verschijning van Uw leven en Uwen vrede deelachtig worden! Ach, Heere, versterk in ons het geloof en geef ons lijdzaamheid bij Satans woelen!

Nog grimmiger door de verwonding van zijn werktuig, den Antichrist, raapt de Duivel alle krachten der hel, alle boosheid van zijnen haat tegen God bijeen. Hoe meer dit rampzalige schepsel zijne magt, die de Heer hem ingeschapen heeft, in onmagt voelt overgaan, des te wanhopiger brengt het in boosheid aHe. middelen, alle krachtige dwalingen, alle lastering bijeen, opdat het van het zaad adams zoovele als mogelijk is in zijne verdoemenis medeslepen en in het eeuwige verderf storten kan !

De wonde van zijn werktuig den verleider, dien: Satan als valsche christus van valsche profeten omgeven, gevestigd heeft, wordt geheeld. Zij wordt, ofschoon doodelijk, echter voor de oogen dergenen, die niet geschreven lijn in het boek des Lams genezen. De geheele aarde verwonderde zich ! Ziet! wie is dit beest gelijk? Daar bekleedt Satan het antichristelijke monster met groote magt. De draak leent hem zijnen mond, met welken bij plegtig , met misleidenden ernst en gehuichelde feestelijkheid over de groote dingen des geestelijken'levens, over het Heilige zelfs, gedurende twee en veertig maanden, Gods-lasteringen spreekt. Geloofd zij God door jezus christus onzen Heer, dat Hij, voor Wien duizend jaar als Oen dag zijn, den ongeregtigen een grens en den verzoekenden verleider, een perk gesteld heeft, die hij niet zal overschrijden! Die om geloof

Sluiten