Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het spreekt als de draak ! Uwe spraak maakt u openbaar. Dit tweede beest predikt met groote kracht. Maar bet predikt niet wet, niet Evangelie, maar de geheele volheid der dwaling, der valsche leer en handhaaft alle gruwelen, boosheden, ondeugden en verleiding, waarmede het eerste beest den tempel Gods verontreinigd heeft. Alle afgodendienst, beeldendienst:, zondenkraam, eigen verdiensten en alles wat jezus de eer rooft, wordt door hetzelve gepredikt, om der wereld het heil in christus, en de genade door Zijne verdiensten te bederven en te onttrekken, daarbij sluipt het in schijnbare onschuld in. Gelijk het de taal van het eerste beest, alsmede van den draak spreekt, zoo heeft het ook van hem alle magt ontvangen, welke de draak aan het eerste beest gegeven heeft. »En het doet alle magt van het eerste beest voor hem." Het eerste beest is door het zwaard des Geestes Gods doodelijk gewond, daarom onmagtig geworden. De draak geeft nu het tweede beest, deze magt. Zij bestaat daarin, dat het fle Heiligen Gods bestrijdt, overwint, misleidt en doodt. Daarbij houdt het zich, alsof het van deze magt onbewust is, tefwijl het haar gebruikt, om het aanzien van het doodelijk gewonde beest die genezen is, te herstellen. Het maakt dat de aarde, en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, wiens doodelijke wonde genezen was." Hettweede beest legt daarom de gedaante des Lams niet af, zooals het eerste beest, dat zich door ittjdf pardelvel, beerenvoet en leeuwenmond heeft verraden. Het blijft schijnbaar het Lam. Het spreekt als de draak, en gebruikt deze middelen, om het eerste beest te laten aanbidden. Het wil voor zich zelf de magt, en geeft het eerste beest den schijn daarvan.

Daarbij weten rij deze magt altijd te vergrooten, werkzamer te maken, en zoo de aarde te verleiden. Het doet groote teek enen en doet ook vuur uit den hemel afkomen op de aarde, voor de menschen. Dit vuur is vooral een middel van zijne magt. »En verleidt degenen, die op de aarde wonen, door de teekenen, die aan hetzelve te doen gegeven rijn in de tegenwoordigheid van het beest:

Sluiten