Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

minste het getal zijns naams aan zich draagt. Wij zien dus, dat elk teeken van gemeenschap hem voldoende is. Alleen het bloed van jezus christus, den Zoon Gods, het eenige zegel der geloovigen , kan en mag het beest niet dulden, daarentegen schikt hij zich in alle vriendschap met allen, die tot hem komen. Wilt gij het merkteeken niet dragen', zoo neem dan slechts den naam aan. Is het u ongemakkelijk den naam te dragen, zoo neem slechts het getal aan. Het beest vergenoegt zich met alles, als gij slechts tot de zijnen behoort!

Men heeft over het getal van het beest veel gepeinsd en gerekend. De Schrift zegt: het is het getal eens menschen. Dus de naam eens menschen of ambts, die niet moeijelijk tc vinden is, nadat de Antichrist zelf lang openbaar is! Heelt iemand ooreu, die hoore!

XII.

HEERE, HELP ONS, WIJ VERGAAN!

Het moet den Christen, naar hetgeen ons het dertiende Hoofdstuk verkondigt, wel bang wórden! De beschrijving van den Antichrist, die in weerwil der doodelijke wonde door een tweede beest gevaarlijker'dan hij zelf op aarde woedt, verschrikt! Doch gij, kleingeloovigen! waarom zoo vreesachtig ? Meent gij dan, dat de Heere Zijne belofte niet gedenkt? «Ziet Ik ben met u lieden tot aan de voleinding der wereld." Wel is waar is het heerschen van den Heere, ook in het grootste oproer dei hel op aarde rust en zachtmoedigheid. Het Lam staat op den berg Sion (Openb. XIV .- 1—5); daar is vreugde, en de blijdschap der gezaligden wordt niet verstoord door den laatsten strijd op aarde.

Sluiten