Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat hoornen heeft, des Lams hoornen gelijk en spreekt als de draak. Gelijk wij in het vorige Hoofdstuk gezien hebben is het Satan inderdaad gelukt; de wonde van het eerste beest, ofschoon door het zwaard des woords doodelijk gewond, geneest. Het beest ontvangt hulp van het tweede beestf, '«lat met zijne verleidelijke Lams-gebaren, de spraak van den draak over de aarde verbreidt, zoo als eene spin haar web. Schijnbaar zijn al de krachten in het eerste beest, in den Antichrist om wiens aanbidding het den draak te doen is. Hij moet christus voorstellen, in Zijne plaats treden, wanneer jezus christus, de Zone Gods met de taal van den draak en waar het kan, met moordend zwaard uitgeroeid is. Zoo omvat het tweede beest de geheele wereld. Maar nu vangt de laatste tijd aan. Wanneer gij alle jammeren, waanzin, verwarring in staat en kerk, zooals dit nooit op aarde geweest is, zult zien: «Heft dan uwe hoofden op, omdat uwe verlossing nabij is!"

Nu , wij heffen uit de verdrukking der tijden, onze hoofden op tot den Heere! Ziet, daar vliegt van den berg Sion, waarop het .ware Lam staat, en sinds de draak zich verwijderen moest, de Engelen dienen; een dezer Engelen in het midden des bjmels! Hij is uitgezonden door den Heere, om de taal van den wolf in schaapsklederen, te vernietigen. Waarmede? — Met het Evangelie! Met het eeuwig Evangelie! Hallelujah !

Dit Evangelie verkondigt de bode des Heeren aan degenen, die op aarde wonen.

Het wordt in den tijd , dat de beesten antichristelijk allergrimmigst woeden en verleiden, aan alle heidenen verkondigd.

Het ecuwig Evangelie wordt aan alle geslachten der aarde verkondigd.

Eindelijk wordt het, in alle talen aan alle volkeren verkondigd.

Ik verzoek den vromen Christelijken lezer het geheele verband regtzinnig en ernstig te beschouwen: het verschrikkelijke woeden van den Antichrist in het vorige Hoofdstuk; de verbazende gebeurtenissen, welke Satans boosheid door het beest laat uitvoeren, en nu de daad

Sluiten