Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zijucn Engel gezonden, om Zijnen dienstknechten te toonen, hetgeen haast moet geschieden.'' (Openb, XXII : 6).

Maar hoewel wij ons niet willen vermelen de toekomst te verklaren, zoo moeten wij toch de woorden dezer voorzegging altijd voor oogen hebben: «Ziet Ik kom haastelijk! Zalig is hij, die de woorden der profetie dezes hoeks bewaart" (Openb. XXII : 7).

Tot heden zijn alle voorzeggingen vervuld geworden, die de Heilige Geest door de heilige mannen gesproken heeft. Beschouwen wij het Oude Testament of het Nieuwe, dan vinden wij het duizendmaal bevestigd. Mannen der tegenwoordige eeuw, die met hun verduisterd verstand alle Openbaring en elke Goddelijke wereldregering lang verworpen hebben, treden onwillekeurig, als getuigen voor de waarheid der profetiën op. Menschen, die met vele geleerde scherpzinnighe d, elke Godsdienst, bovenal bet bijbelsche Christendom bestreden hebben gaven zonder het te vermoeden getuigenis, dat de voorzeggingen van een jesaïa en jeremia, van een paulus en johannes letterlijk vervuld zijn. Men leze de reisbeschrijvingen van den Atheïst volney en van andere zijner landslieden, wat zij over de steden der oudheid in Klein- en Groot-Azië te boek gesteld hebben, en vergelijke hunne woorden met die der profeten,. Men zal onwillekeurig de overeenstemming met verbazing waarnemen.

Gaan wij nu van het uitwendige leven der menschen over tot het innerlijke, geestelijke leven der volken eu landen, dan zullen wij zien, hoe de strijd tusschen het goede en het booze, tusschen het licht en de duisternis, de waarheid en de leugen, de aanbidding Go ls in geest en in waarheid en de afgodendienst overal en te allen tijde, over het geluk en de ellende der menschheid beslissend te voorschijn treedt. Daartegen helpt geen redeneren, noch ontkennen, de daadzaken dóen zich hier gelden.

Evenzoo overwegend is de invloed van den Bijbel op het lol der menschen. De beschouwing van den Bijbel rigt zich naar de mate des geloofs en der erkentenis in verschillende tijden, bij verschillende volkeren, secten en individuen, nu eens bevestigende, dan

Sluiten