Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25 Het tweede heest maakt nu overal, waar het heerscht; dat allen, die bet eerste beest niet aanbidden, vermoord, vervolgd, verbannen en niet geduld worden. Iedereen moet naar het eerste beest genoemd, zijnen naam, zijn merkteeken of getal dragen.

26. Dit getal is 666! De ambtsnaam, dien dit beest, dat een mensch is, op aarde draagt, bevat dit getal.

De geheele zamenspanning van Satan tegen jezus christus en Zijne kerk, wordt alzoo onder de volgende beelden duidelijk en kenbaar gemaakt.

a. De draak, welke is de Duivel.

b. Het eerste beest in bet huichelachtig kleed, maar met beerenvoeton, leeuwenmuil, zeven hoofden, tien hoornen en tien kroonen; alzoo wild , met groote magt en werkzaamheid, Godslastering aan het hoofd : de Antichrist.

c. Het derde wezen insgelijks een beest van dezelfde natuur, en met twee hoornen, des Lams hoornen gelijk; maar nog wilder dan het eerste beest, aan hetwelk het zijne duivelsche, groote magt geeft, en welks aanbidding bet moordende en vervolgende van de aarde afperst : de valsche Profeet.

d. Op het eerste heest, den Antichrist, zit : de heere. Een corps door den Antichrist gedragen, in al hunne leden heerlijk versierd, met goud en kostelijke gesteenten overdekt, iu purper en scharlaken gekleed! Verzamelplaats van alle schatten, rijkdommen, pracht en heerlijkheid der aarde. Zij houdt in hare band den beker der hoererij: Godslastering, valsche leer, leugen en moord. Zij reikt daten beker, vol gruwelen en onreinheid harer hoererij aan de hoofden van bet beest. Haar oog is rood geverwd van het bloed der heiligen.

De residentie van al deze gruwelen is de groote stad Babyion. Zij is op zeven heuvelen gebouwd. Zij ligt op de wateren tusschen, twee zeeën.

Al deze maglen van den afgrond, de Duivel, Antichrist, valsche profeet cn de hoere zijn dronken van het bloed der heiligen en der getuigen van jezus.

Sluiten