Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En welzalig, ja driewerf gelukzalig mogen zij dan voorzeker genoemd worden, die, zoo als ge daareven gezongen hebt, de Heere heeft uitgekozen, om zijnen nooit genoeg volprezen lof te vermelden.

Het is dit werk van Gods vrijmagtig welbehagen, dat wij thans met elkander wenschen te beschouwen. Wij vragen daartoe den Heer vooraf om zijnen verbeurden zegen.

TEKST: Eph. I : 4—6.

«Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, vóór de grondlegging der wereld , opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde :

die ons te voren verordineerd hebft tot aanneming tot kinderen, door jezus christus , in zich zelven, naar het welbehagen zijns willens,

tot prijs der heerlijkheid zijner genade , door welke hij ons begenadigd heeft in den geliefde.

Als wij, M. HI onzen dierbaren Bijbel openslaan, dan vinden wij daarin, onder de vele en menigvuldige waarheden, ook de taal van den Apostel paulus aan de Christenen te Rome, Rom. VIII : 29, 30, Die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, den heelde zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die Hij te voren verordineerd heeft, deze heeft Hij ook geroepen, en die Hij geroepen heeft, deze heeft Hij ook geregtvaardigd, en die Hij geregtvaardigd heeft, deze heeft Hij ook verheerlijkt.

Welk eene taal! Hoe rijk aan heerlijke overdenkingenI De Apostel drukt toch in deze weinige woorden niets minder uit dan den ganschen gulden keten van alle de werkzaamheden van den eenigen en drieëenigen verbonds-God, welke van zijne zijde gewrocht, en welke voortdurend door Hem, als de onveranderlijk Getrouwe worden aangewend, ja, tot aan het einde van het koningryk der genade door Hem zullen aangewend worden, om arme en behoeftige zondaren, vrijwillig van Hein afgeweken, te-

2*

Sluiten