Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hem, den Zoon van zijn eeuwig'welbehagen, had de Wier reeds in zijnen eeuwigen Vrederaad den last opgedragen , de redder van zondaren te zijn, terwijf Hij wederkeërig zichzelven vrijwillig den Vader voorstelde, om in eigen persoon te volbrengen wat zondaren te doen stond, maar Wat-door de zonde van hunne zijde geheel onmogelijk gewé¥#éfr'Was. En de volheid des tijdsgekomen zijnde, heeft HBJden Hem opgedragen last volbragt, door zich zeiven te vernfederen , de menschelijke natuur aan te nemen, en den mensch in alles gelijk te worden, uitgenomen de zonde, om in die meftschelijke natuur, door dadelijke en lijdelijke gehoorzaamheid, de door den zondaar geschofldene wet van den heiligen Regter en Weigever te vervullen, en als de groote Hoogepriester van het verbond der genade, niet door het bloed van stieren of bokken, maar doorzijn eigen dierbaar bloed voor den zondaar tussdhen te treden, ja, in diens plaats zich te stellen voor de viersïfeaar van den Regter, zijnen Vader.

In Hem, — in den Geliefde, — door jezus christüs is het nu, dal God vaderlijk handelen, aan zondarenden rijkdom zijner genade bewijzen , ze van kinderen des toorns en der ongeregtigheid tot zijne geliefde kinderen aannemen, en ze alzoo stelléh en overbrengen kon, tot verkrijging der voorgestelde zaligheid.

Het is als zag Hij daar in die nimmer begonnen eeuwigheid reeds op zijnen Zoon, op het werk der verlossingvan zondaren, dat door Hem stond volbragt te worden, en Hij, de Alwetende, Hij kende en wist welke het waren , die door den Zoon zijner liefde zouden worden vrijgekocht van het verderf; Hij zag ze daar reeds in den Gelréide als verlost van de zonde, en rekende daar hun toe, als hadden ze in eigen persoon gedaan, hetgeen in hunne p»Mfr, door hunnen Borg en Middelaar, stond verrigt teerden ; en — Hij nam ze daar aan als zijne in christüs gehelden, erfgenamen Gods en medeërfgenamen van jezus " r.nRisTus, van dezelfde heerlijkheid.

Vaste onwankelbare grond dan, voorwaar! waarop dat^ werk der genadige verktetfng Gods rust; eene rols en sterkte', door geen geweld der stormen te verbrijzelen

c. Maar nu wilt gij ook welen, welke het doel was dat de HeW! met dit werk zich fheeft voorgesteld ? Het kan met anders zijn, dan Godewaardig. Wij hébben wéder

Sluiten