Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geveinsd, zoo als de mensch der zonde zich niet zelden voor eenen tijd uitwendig aan zijne geboden onderwerpt, terwijl'zijn hart verre van Hem verwijderd, ja, Hemen zijne zalige dienst nog geheel vijandig is; maar opregt, kinderlijk, in ongeveinsde liefde, zoo als een regt geaard kind zich" jegens zijnen vader betaamt te gedragen, wiens teedere, innige en hartelijke liefde het zich bewust is, in en onder alles er naar staande, om Hem voor die groole liefdé wederliefde toe te brengen.

Vreezende Hem, hunnen getrouwen en liefderijken verbonds-God, te zullen beleedigcn, en daardoor zich zijne onverdiende gunst en genade onwaardig te maken. Altijd levende als onder de beseffen en indrukken van zijne alwetendheid en alomtegenwoordigheid — begeerte aan den dag leggende, om in en onder alle levens-omstandigheden , bij icderen stap, dien zij te dóen hébben op het pad $ htfn1 te betreden voorgesteld, te vragen: wat'wwt Gij, HeereI dat ik doen zal; en daartoe geduriglijk, dagelijks zich bezig houdende zijn Woord te onderzoeken, ont daardoor meer en meer met zijnen goeden, heiligen, volmaakten en onverandcrlijkcn wil bekend te Worden. Alleen uil geloof in en liefde tot Hein zijne geboden te volbrengen, Hem lief te-hebben met hun gansche hart, mét hunne gansche ziel en met al hunne krachten, en de lijdelijke, maar voornamelijk de geestelijke belangen van hunnen evenmensen met al hunne vermogens, hun geschonken, le behartigen, opdat zij daardoor blijken geven, dat zij ook dezen liefhebben, en zich als het volk van 's Heeren eigendom, in alles vaii den dienaar der zonde onderscheiden.— Hel is waar, zoolang zij hier op aarde zijn, is het er verre van af, dat zij in alle deelen heilig en onberispelijk voor God inde liéfie léven; zij geven nog zoo menigmaal blijken en bewijzen dat de bedorvénö natuur uil den eersten adam nog in hen woont; met den Apostel moeten zij gedurig!ijk klagen, dat het willen wet bij hen is, maar het volbrengen niet gevonden wordt; maar hij al dat onvolmaakte en gebrekkige hebben zij te doen met eenen God, die op het hart ziet, dien zij op de begeerten huns harten mogen wij-^ zen, en die hen, zoo dié begeerte maar opregt is, in christüs, hun Hoofd en Heer, als reeds volmaakte heiligen voor Hem beschouwt; en is het dan niet hier op aarde, eenmaal breekt dan toch hel oogenblik voor hen aan, dat zij

Sluiten