Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trouw zal des Heeren, huns verbonds-Gods trouwe niet te niele doen; Hij blijft, die Hij voor hen geweest is van eeuwigheid. Zijn naam is de Getrouwe; zij mogen telkens struikelen en vallen, maar er is geen afval der heiligen; zij zullen van zijne genade niet vervallen; Hij zal niet toelaten, dat zij door de magtige vijanden worden overwonnen. ' Zijne liefde heeft hen in de nimmer begonnen eeu* wigheid als de zijne erkent, en die liefde vloeit tol daar waar hunne zaligheid zal zijn voltooid, weder in de eeuwigheid voort; hunne namen staan geschreven in het boek des levens des Lams.

Door het geloof, gewrocht door de werking des ti. Geestes in hunne harten, genieten zij hier op aarde reeds voorregten, door geene tong uit Ie spreken. Voorregten, oneindig grooter en voortreffelijker dan alles, wat de wereld haren dienaren aanbiedt; nu mogen ze met al hunne behoeften en nooden tot Hem gaan; de troon der genade staat ten allen tijde voor hen geopend, daar mogen ze vrijelijk al hunne bezwaren voordragen, — hunne bekommernissen Hem opdragen, — hunne tekortkomingen Hem belijden, — hun hart voor hunnen verbonds-God ontlasten, — alles mogen ze Hem vragen, — lot Hem vertrouwelijk spreken, gelijk een kind legen zijnen vader, en meer dan een aardsche vader zich ontfermt over zijne kinderen, ontfermt de Heere zich over degenen, die Hem vreèzen; Hij weet wat maaksel zij zijn, gedachtig, dat zij slof zijn en assche; Hij zal hun niets doen toekomen dan wat tot hun beste is, alle dingen hun doen medewerken len goede, tot bevestiging of vergrooting hunner zaligheid. En moge er dan al eens eenige twijlel oprijzen in hunne harten, zij kunnen terugzien op hetgeen de Heer van zijne zijde beloofd heeft en toegezegd, — op de genade-weldaden, door de werking des H. Geestes gewrocht in hunne zielen; maar zelfs ook op zijn eeuwig en onveranderlijk voornemen, — daar hebben zij dan.een vaste en onwankelbare grondslag: de liefde Gods, geloond in het werk der verkiezing, — zij hebben mede een zekeren en onomstoolbaren rotssteen, bet is hun eenige, algenoegzame en volkomene Borg en Middelaar jezus chbistus m en door wien God de Vader in genade en ontferming hen heeft willen aanschouwen. En wat er dan ook ^gebeuren moge, niets, geene magt zoo sterk, geene we-

Sluiten