Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kondigJ werden ook alzoo waren, en die niets wildet aannemen, wat niet volkomen in overeenstemming was met de geopenbaarde waarheid Gods. — Maar gelooft gij dan niet, wat de mond der waarheid zelve, wat door de profeten en Apostelen, mannen, door den H. Geest gedreven, geschreven en gesproken, in de H. Schrift wordt aangekondigd ? Of behoort gij ook onder die velen, van welke onze lijd zoo vruchtbaar is, en welke door de Apostelen des Heeren gekenmerkt zijn, als die zich niet ontzien de schriften te verdraaijen lot hun eigen verderf? niets aannemende dan alleen, wat met hunne rede in overeenstemming is, alles verwerpende wat hun kortzigtig verstand niet kau bevatten, al staat het ook met duidelijke letteren in Gods woord opgeteekend.

Ach! gij dan, die alzoo leeft en handelt, die dierbare waarheid Gods ontkennende, of dezelve dienstbaar makende tot een vrij en ongehinderd leven in de zonde, mogten uwe oogen worden geopend, en gij nog bekeerd worden van de dwaling uws wegs, eer gij tot schade voor uwe zielen dezelve eenmaal zult leeren kennen, maar u voor eeuwig in uwen waan misleid en bedrogen zult zien. Of meent gij, indien het u zelfs eens gegeven ware dien sluijer van Gods heilgeheimen te ontrollen, (dat evenwel voor geen nietig schepsel immer mogelijk is) en gij wist het daaruit, dat gij eens niet tot degenen behoordel, op wien de Heere met een oog van ontferming had believen neder te zien, — maar zoo gij dit kondet, meent gij dan, dat gij vrijheid zoudt hebben in de zonde en ongeregtigheid te leven, en den vrijen teugel te mogen vieren aan de lusten en opwellingen van uw bedorven hart? Zoudt gij dan nog niet ten duurste verpligt zijn, als het maaksel zijner handen, die door Hem moet worden onderhouden, die u helleven, den adem en alle dingen schenkt, en dagelijks zijne weldaden en zegeningen zoo ruimschoots toevoegt, God uwen Schepper en Weldoener, te dienen, lief te hebben , te gehoorzamen en in een dankbaar leven voor Hem onberispelijk te wandelen ? En terwijl de Heer naar den rijkdom zijner goedertierenheid deze waarheid zoo ver in zijn Woord ons. heeft willen laten bekend maken, als zij nuttig en noodig voor ons is gekend, erkend en geloofd te worden, beeft Hij ons.daariuj in datzelfde Woord niet -verborgen gehouden hoe gelukkig, heerlijk en zalig het

Sluiten