Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in — dat gij de door God mede verordineerde orde van zaken omkeert, en dat gij aanvangt te onderzoeken, naar hetgeen van achteren voor u uoodig is te weten, om er de ware vertroosting voor uw gemoed uit te kunnen verkrijgen. Zijt gij waarlijk begcerig naar een heilig en onberispelijk leven voor God ? Doet dan liever allereerst onderzoek , uit welke bron deze begeerte bij u ontstaan is. Uit uw eigen hart? maar dat heeft van nature in zulk een leven geen behagen, daarentegen het bedenken des vleesches is vijandschap tegen God.

Of moet het waarlijk als een blijk en bewijs aangemerkt worden, dat de Heer zijn genadewerk in uwe harten heeft aaugevangen ? weet dan ter uwer vertroosting — dat Hij niet laat varen het werk zijner handen, dat Hij hetgeen Hij in u aanvangt, voortzet en ook voleindigen zal. Dan hebt ge reeds de eerste trede op den weg gezet, om tot die verzekering, waarnaar gij vraagt, te komen. Dan behoeft gij nog niet te zijn als dezulken, die geene hope hebben. Laat dan zelfs het gezigt van de grootheid en snoodheid uwer zonden u niet afschrikken. Vlugt als een in u zelveh, arme, melaatsche en onreine tot den God van alle barmhartigheid; houdt veel bij Hem aan in het ootmoedig gebed, smeekt Hem dat het Hem behage, met zijnen H. Geest krachtig door te werken in uwe harten, en houdt niet op, Hem gedurig te smeeken tot dat Hij van vrede tot uwe zielén gesproken, en van het waarachtige geloof in den dierbaren Heer jezus christüs u heeft verzekerd, en dit geloof door de werking des Heiligen Geesles deelachtig geworden zijnde, hebt gij daarin tevens de verzekering tot het getal der geliefden, der van eeuwigheid uitverkorenen te behooren.

c. Ik kan mij hier op uwe getuigenis en op uwe eigene bevinding beroepen; Christenen! zegt gij het, zijt gij langs eenen anderen weg dan door het geloof in uwen Borg en Middelaar tol die verzekering gekomen ? Immers neen I maar nu verzekerd zijnde, die geiiadeweldaad in den Geliefde, door jezus christüs werkelijk deelachtig geworden te zijn, zijl gij niet alleen aan de eene zijde regt geschikt, om bekommerde, bedrukte en ter neder geslagene zielen op te beuren, maar moet gij er ook tevens naar slaan, om tegenover degenen, die deze dierbare leer miskennen, te toonen dat het er zoo ver van af is,

Sluiten